Odsjek za operativnu epidemiologiju

Voditelj Odsjeka:
Mr. Dobrica Rončević, dr.med, spec.epidemiologije
Email:dobrica.roncevic@zzjzpgz.hr
Email:operativna.epidemiologija@zzjzpgz.hr
Tel:051/358-731; 358-717
Fax:051/358-730

Odsjek za operativnu epidemiologiju:

 • provodi zdravstveni nadzor osoba koje podliježu obveznom zdravstvenom nadzoru u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti a to su osobe koje rade u proizvodnji i prometu namirnica, hrane i vode za piće, osoba koje rade u školama i drugim ustanovama za smještaj djece i omladine, na proizvodnji i prometu lijekova, te na pružanju higijenskih usluga (frizeri, kozmetičari, pedikeri i dr.)
 • provodi zdravstveni odgoj za osobe koje na svojim radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama (tzv. tečaj higijenskog minimuma)
 • kontinuirano prati učestalost pojedinih zaraznih bolesti, eventualnu pojavu epidemija ili sumnje na iste sa svrhom hitnih intervencija u žarištima epidemioloških zbivanja
 • koordinira, i sudjeluje u provođenju epidemioloških mjera, postupaka i intervencija sa svim razinama Zavoda
 • koordinaira s inspekcijskim, zdravstvenim, veterinarskim institucijama uključenim u epidemiološku intervenciju
 • sudjeluje u suzbijanju epidemioloških rizika u kriznim stanjima
 • osigurava tehničke, kadrovske i organizacijske uvjete za obavljanje epidemiološke pripravnosti i spremnosti na hitna i krizna stanja.
 • kreira sustave za prikupljanje i obradu podataka za potrebe planiranja i provedbe svake specifične intervencije
 • sudjelovuje u izradi planova i programa za krizna stanja
 • evidentiranje, analiza i istraživanje epidemioloških mjera, postupaka i intervencija
 • rano otkrivanje izvore zaraze, puteva njenog širenja i žarišta zaraznih bolesti uz laboratorijsku identifikaciju uzročnika zaraznih bolesti
 • provodi epidemiološke izvide i intervencije u slučaju epidemija ili rizika od epidemija
 • predlaže, po potrebi organizira i provodi protuepidemijske mjere u suradnji s ostalim nadležnim službama
 • sudjelovanje u organizaciji i provođenju intervencija u kriznim situacijama; suzbijanje epidemija te posebne intervencije u slučaju sumnje na bioterorizam kao i kod posebno opasnih epidemija
 • sudjeluje u radu skupina koje rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti,
 • nadzor nad provedbom i davanje prijedloga za provedbu liječenja, izolacije i karantene
 • intervenira u slučaju prijave ili sumnje na karantenske bolesti,
 • provodi imunoprofilaksu, seroprofilaksu i kemoprofilaksu kada to zahtijeva specifična epidemiološka situacija,
 • organizira i provodi određene kliničke te koordinira laboratorijske preglede u cilju pronalaženja inaparentno oboljelih i kliconoša u zatvorenim sredinama,
 • higijensko-epidemiološki nadzor nad vodopskrbom i vodoposkrbnim objektima, nad javnom i društvenom prehranom, nadzor nad javnim objektima, nadzor nad higijenom okoliša,
 • sudjeluje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja,
 • sudjeluje u kreiranju, izradi protokola, provedbi i nadzoru nad preventivnim mjerama i intervencijama u suzbijanju infekcija povezanima sa zdravstvenom skrbi tzv. „bolničke infekcije“
 • obavlja epidemiološku djelatnost od interesa za Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku
 • sudjeluje u provođenju znanstvene djelatnosti Zavoda na području epidemioloških istraživanja
 • sudjeluje u izradi prijedloga programa mjera zdravstvene zaštite;

MONITORING