DOWNLOAD      .pdf    623 Kb

          
ožujak-travanj 2003.

          

"Zdravo okružje za djecu" – Svjetski dan zdravlja 2003. godine

Uvodno izvadak iz poruke dr. Gro Harlem Brundtland, direktorice Svjetske zdravstvene organizacije:
Najveće opasnosti po dječje zdravlje šuljaju se baš tamo gdje bi djeca trebala biti najsigurnija – u kući, u školi, u zajednici. Svake godine diljem svijeta umire preko 5 milijuna djece mlađe od 15 godina, pretežno u zemljama u razvoju, od bolesti koje su u vezi s okružjem – mjestima gdje žive, uče i igraju se. Bolesti uključuju dijareju, malariju i druge prenosive (zarazne) bolesti, akutne respiratorne infekcije te nenamjerne ozljede (nesreće).
Navedene smrti mogu se spriječiti. Izrađena je strategija borbe protiv tih opasnosti po dječje zdravlje. Strategiju treba provesti i na globalnom, i na nacionalnom planu. Stoga je ovogodišnji Svjetski dan zdravlja posvećen osiguranju "Zdravog okružja za djecu".

Da li se ta poruka odnosu i na nas?
Dok nas raduje činjenica da naša djeca ne umiru od zaraznih bolesti (2001. godine nije zabilježen niti jedan slučaj na području naše županije), nesreće (prometne i druge) uzimaju svoj teški danak. Posebno se moramo zabrinuti kad su nesreće uzrok teškog i trajnog invaliditeta.
Možda nas treba posebno zabrinuti i činjenica da su promjene u sustavu primarne zdravstvene zaštite smanjile mogućnost sustavnog i preventivnog rada u dječjoj i školskoj zdravstvenoj zaštiti.
Nedavno je naš Narodni zdravstveni list proslavio 500. broj, a ove godine obilježava 45. godinu neprekidnog izlaženja. Ponovno razlog za veselje. Tada smo rekli, a može se i ponoviti:
"Uvijek je trebalo hrabrosti da bi se posvetilo načelu "bolje spriječiti nego liječiti" jer ono – liječiti plijeni znatno veću pozornost. Još jedan mali dokaz potrebne hrabrosti jest i činjenica da je cijeli pothvat, od prvog dana do nedavno, bio nekako izvan sustava namjenskog financiranja. Stoga djelatnici Zavoda za zaštitu zdravlja, danas Zavoda za javno zdravstvo, svih ovih generacija mogu biti posebno ponosni na vlastitu potporu svojem listu."

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 7. travnja 2003.

  

Vjebajte svaki dan

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) pokre?e inicijativu da se jedan dan u godini proglasi danom "kretanja za zdravlje", kako bi se promovirala tjelesna aktivnost kao osnovni preduvjet za zdravlje i dobro osje?anje. Objavljuju?i tu inicijativu, Gro Harlem Brundtland, generalna direktorica SZO, naglasila je da je inicijativa odraz brige zemalja ?lanica zbog pove?anja kroni?nih zdravstvenih problema uzrokovanih nepravilnom prehranom i fizi?kom neaktivno?u.

  

Tjelesna aktivnost

KRETANE ZNA?I ZDRAVLJE

Za ?ovjeka 21. stolje?a odnos prema fizi?koj aktivnosti predstavlja stupanj civilizacijskog dosega kvalitete ivota.

  

Preventiva u praksi

MOJ MOTIV ?OVJEK

Svoj sam lije?ni?ki radni vijek zapo?eo u gradi?u od desetak tisu?a stanovnika. U jednom naselju s dvjestotinjak obitelji odskakao je broj oboljelih od crijevnih zaraza, konih infekcija i zimskih respiratornih bolesti. Kao vjerni tamparov ?ak, proveo sam epidemioloku anketu u tom naselju, uveo obiteljske kartone o higijensko-epidemioloko-zdravstvenom stanju i stalni nadzor ivljenja tih obitelji.

  

Patronana zdravstvena skrb

PATRONANA SESTRA DANAS

Patronana zdravstvena skrb sastavni je dio primarne zatite i u kompetenciji je vie medicinske sestre zaposlene u Domu zdravlja na poslovima patronae.
Financira je HZZO koji propisuje standarde i programe te se na 5100 stanovnika raspore?uje po jedna patronana sestra.

  

Iskustva o realizaciji programa u Dje?jem vrti?u Rijeka praksa Centra predkolskog odgoja Tur

ODGOJ ZA ZDRAV IVOT PREVENIRA OVISNOSTI

Centar predkolskog odgoja Turni? u 1998./99. pedagokoj godini uklju?uje se u sustavno provo?enje Preventivnog programa suzbijanja ovisnosti djece predkolskih ustanova, u?enika osnovnih i srednjih kola te u?eni?kih domova Primorsko-goranske upanije, i to s aspekta usvajanja i promicanja zdravog na?ina ivota te pomo?i u otklanjanju i suzbijanju rizi?nih ?imbenika zdravog i nesmetanog razvoja djeteta i obitelji.

  

O?i i kako ih ?uvati

NEVOLJU MOEMO IZBJE?I

Kad bi ?ovjek izgubio neko od svojih pet osjetila, ?iji bi gubitak najtee podnio? Za ve?inu ljudi to je upravo osjet vida. Sposobnost vida toliko je dragocjena da ne moemo ni zamisliti kako bi izgledao svijet oko nas kad ga ne bismo mogli vidjeti.

  

Preventiva u stomatologiji

U?ENJE PO?INJE U OBITELJI

?ini se da nikada nije bilo vie bolesnika nego danas, unato? ogromnom napretku medicine, tehnologije i medicinske tehnologije. Nova tehnologija izaziva promjene u ?ovjekovoj ekologiji (fizi?ke, bioloke, kemijske te socijalno psiholoke), a novi uvjeti ivota trae adaptiranje ?ovjeka (on se teko i sporo mijenja) te postaju uzrokom masovne pojave nekih oboljenja.

  

Voda

RIJEKA ZA HRANJIVE TVARI

ivot se ne moe zamisliti bez vode, u kojoj su se i pojavili njegovi prvobitni oblici. Svaka iva stanica sadri slobodnu ili vezanu vodu. Za odravanje ivota bitno je da se koli?ina vode odrava u odre?enim granicama.

  

DJELOVANJE HRANE NA U?INKOVITOST LIJEKOVA

  

Vo?e i povr?e

PAROGA - Asparagus officieales

  

Aktivnosti Udruge za mlade "Spirit"

NEKOLIKO PROMJENA BRZINA

Udruga Spirit osnovana je 1997. i bavi se poboljanjem kvalitete ivljenja kroz organizaciju programa u kulturi i supkulturi. ?lanova ima: aktivnih - 18 (mladi), prijatelja (probni ?lanovi) - 189, posjetitelja - puno.

  

Terapijsko jahanje u organizaciji udruge "Pegaz" rijeka

KVALITETNIJI IVOT MALIH JAHA?A

Udruga za terapijsko jahanje "Pegaz" Rijeka krenula je prije dvije godine s provo?enjem programa terapijskog jahanja za djecu s posebnim potrebama. Program se provodi u suradnji s Konji?kim klubom "Vodi?ajna" u Lukeima, mjestu na Grobniku, koje je udaljeno od Rijeke 15 kilometara.

  

Medicinska sestra An?a Julijana Maji? jedini stalni zdravstveni djelatnik na otoku Susku

"Dobri duh" otoka Suska

  

Zdravstvena zatita na velikim skupovima

NA VRIJEME SPRIJE?ITI NEUGODNA IZNENA?ENJA

Svuda, pa i u nas, u?estali su skupovi s velikim brojem ljudi: koncerti popularne glazbe, portske priredbe, religiozni skupovi, politi?ki skupovi, demonstracije itd. Za odravanje pune sigurnosti ljudi na skupovima od klju?ne je vanosti odgovorna organizacija na visokoj stru?noj razini: od vrha do iroke baze brojnih izvritelja, profesionalnih i dobrovoljnih, uvrtenih u odgovaraju?e grane organizacije, svaka sa svojim podru?jem odgovornosti za op?u sigurnost, za promet, za protupoarnu zatitu, za sanitarnu zatitu, za sanitarne ure?aje i higijenu, za zatitu zdravlja i medicinsku skrb itd.

  

Lije?nik, pacijent i drutvo

EMOCIJE SE SKRIVAJU I PRED LIJE?NIKOM

Osoba koja dolazi lije?niku donosi sa sobom ne samo svoju tjelesnu bolest i svoje simptome, ve? ujedno i svoje probleme vezane s bole?u: svoja strahovanja i zabrinutost, svoje nade i o?ekivanja. No, emocionalna situacija u tom susretu nije ipak tako jednostavna i ne svodi se samo na pitanje razumijevanja o?ekivane reakcije li?nosti na prisutnost tjelesne bolesti ili prijete?e ivotne opasnosti.

  

Emocionalna inteligencija

KAKO POSTATI BLII S NAJBLIIMA

Moda nam se u?ini da s naslovom neto nije u redu jer valjda se podrazumijeva da smo sa svojim najbliima bliski. No, ako se malo temeljitije zamislimo, otkrit ?emo da bismo s tim najbliima moda eljeli biti bliski, to jo ne zna?i da u tome i uspijevamo.

  

Sustav suzbijanja zloporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj

SURADNJA ZA ZAJEDNI?KI CILJ

Suzbijanje zloporabe opojnih droga globalni je problem s dugoro?nim posljedicama na zdravstvenoj, socijalnoj i gospodarstvenoj razini. Pove?ana dostupnost svih vrsta opojnih droga na ilegalnom narkotritu uvjetuje pad njihove cijene i pogoduje poja?anom interesu, odnosno pove?anoj potranji.

  

Ljekovito bilje

I PRIRODA JE ORGANIZIRANA

Istraivanje sli?nosti i razli?itosti bilja na osobit na?in bistri i u?i prepoznavati pravu ljepotu u prirodi, u?i to?nosti, redu i sustavnosti, a ujedno upu?uje i na strpljenje i smirenost, bez ?ega se biljke ne mogu upoznati. Primijenjena botanika u poljoprivredi, umarstvu i vrtlarstvu moe koristiti i zainteresiranima za gospodarstvo i obrt.

  

Eko-centar Caput Insulae Beli (ECCIB)

PRONA?ITE SVOJE MJESTO U PRIRODI

Povratak prirodi teoretska rasprava o na?inima njene zatite ili djelovanje? Uglavnom, kad se razgovara, svi smo za akciju, ali...No, to kad bismo vas mi pozvali na akciju, i to zabavnu i efektnu akciju?