DOWNLOAD      .pdf 1 694 Kb

          
studeni - prosinac

          

DARIVANJE DIJELOVA TIJELA NEŠTO JE NAJPLEMENITIJE

Presađivanje pojedinih dijelova tijela jedno je od najsloženijih dostignuća medicine modernih vremena. Osim vrhunske vještine i mnogo znanja, zahtijeva i veliku sposobnost organizacije. To je često bitka s vremenom kad se radi o dijelovima tijela koji se ne mogu pohraniti.
Medicinsko znanje otkrilo je tajne samosvojnosti svakoga živog bića u pogledu i mogućnosti prihvaćanja presađenog dijela tijela. Priroda živih organizama, među mnogim složenostima, ima i onu u prepoznavanju svega stranog i sposobnosti odbacivanja. Trebalo je mnogo toga rasvijetliti da se, na neki način, prevari organizam da ne odbaci nadomjestak za oboljeli ili ozlijeđeni dio tijela.
Većina presađivanja u početku je ovisila o najužoj rodbini. Tek je naknadno ustanovljeno da mogućnost presađivanja postoji i kad nema nikakvog srodstva. Darivanje među uskom rodbinom odnosilo se na zaživotno darivanje dijelova tijela, i to na parne organe. Tako je darivatelj, spašavajući život srodnika, istovremeno sebe činio invalidom, što je vrlo plemenita žrtva.
I darivanje krvi darivanje je dijela tijela, ali na sreću obnovljivog i stoga za darivatelja neškodljivo. Zato ovom prigodom o tome ne govo­rimo.
Napredak medicine, da ponovimo, omogućuje i presađivanje dijelova tijela osobi koja nije u srodstvu. No, darivatelj tada to ne čini zaživotno. Dakle, radi se o uzimanju dijelova tijela od netom umrle osobe i presađivanju živome. To u sebi nosi čitav niz pravnih i općenito moralnih dilema, što nije tema ovih redaka. Tema je darivanje, a to praktično znači zaživotna odluka o dozvoli da se, u slučaju, najčešće iznenadne i nagle smrti, smiju koristiti vlastiti dijelovi tijela za dobrobit nekog potrebitog.
O darivanju dijelova tijela ne može se govoriti kad to pojedinci čine iz krajnje bijede ili druge nevolje i to za novac. Najcrnja je strana presađivanja nasilno uzimanje dijelova tijela, uključujući i umorstvo. Ovom prigodom ne više o tome.
Postoje običajne i druge prepreke koje sprječavaju mnoge pojedince da se odluče na zavještanje vlastitoga tijela, ili se rodbina suprotstavlja darivanju u ime integriteta pokojnika, što god taj integritet značio.
U svijetu je stoga razvijen jednostavan i nedvosmislen način davanja dozvole za korištenje potrebnih dijelova tijela nakon vlastite smrti: to su darivateljske kartice koje pojedinac ispunjava i ovjerava pri punoj svijesti.
Zar nije najplemenitije najveću nesreću - smrt pretvoriti nekome u život?

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Transplantacija i psihologija

STRU?NJACI RAZBIJAJU STRAHOVE

Transplantacija je presa?ivanje organa ili tkiva s jedne jedinke na drugu. Organi se mogu transplantirati sa iva ili s mrtva davaoca. Medicinski i psiholoki bolje je presa?ivati s mrtvog nego sa ivog davaoca. Pri zatajivanju funkcije pojedinih organa bolesni se organ primaoca zamijeni zdravim organom davaoca. ivot je spaen i obi?no se nastavlja normalno.

  

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI

LJUDSKO TKIVO KAO LIJEK

Prvi pokuaji transfuzijskog lije?enja javljaju se jo u
17. stolje?u, transfuzijama ivotinjske krvi, no tek su u
20. stolje?u stvoreni preduvjeti za uspjeno transfuzijsko lije?enje bolesnika homolognom ljudskom krvi.

  

PRESA?IVANJE RONICE II

est godina poslije

O vanosti presa?ivanja ronice u svrhu lije?enja oka ve? sam pisala davne
1998. godine. Pokuala sam tada dati kratak prikaz vanosti prozirnosti ronice,
nabrojiti naj?e?a stanja koja je mogu zamutiti i dati osnovnu informaciju o tome
kako joj se prozirnost moe vratiti.

  

Transplantacija jetara

ZNANJA PUNO, ORGANA PREMALO

  

TRANSPLANTACIJA BUBREGA OD IVOG DONORA

OD BLIZANCA DO SUPRUGE

Svakodnevno se u svijetu, pa tako i kod nas, pove?ava broj bolesnika ?iji su bubrezi prestali raditi (terminalno kroni?no bubreno zatajenje). Takvima bolesnicima potrebno je nadomjesno lije?enje (dijalizom ili transplantacijom bubrega).

  

Nacionalna lista ?ekanja za transplantaciju bubrega

REDNI BROJ NIJE VAAN

Transplantacija bubrega metoda je izbora za lije?enje bolesnika s uremijom - zavrnim bubrenim zatajenjem. Svi bolesnici u zavrnom stadiju bubrenog zatajenja uzimaju se u obzir za presa?ivanje bubrega, odnosno bolesnici koji dodatno boluju od e?erne bolesti (tipa 1) za kombinirano presa?ivanje bubrega i gutera?e. Time se omogu?ava ve?a kvaliteta ivota i dulji o?ekivani ivotni vijek nego to je to mogu?e ostvariti dijalizom.

  

ODBACIVANJE PRESA?ENOG BUBREGA

SATI ILI DESETLJE?A

Ove se godine navrava 50 godina od prvog presa?ivanja bubrega izme?u jednojaj?anih blizanaca. Iako je to bio zna?ajan doga?aj, transplantacija bubrega postala je masovna metoda lije?enja nakon to se rijeio problem kontrole imunog odgovora primatelja organa na presa?eni organ. Time je omogu?eno nalaenja davatelja bubrega me?u ostalim ?lanovima obitelji i nesrodnim umrlim osobama. Ta je kontrola imunog odgovora iz godine u godinu sve bolja zahvaljuju?i primjeni novih lijekova.

  

TRANSPLANTACIJA KOTANE SRI

STANICE SPASITELJI

Kotana sr je uistinu poseban dar (Bone marrow is a very special gift)
Dr Lynn S. Baker, University of California Los Angeles

  

TRANSPLANTACIJA KOE

S NOGE NA RUKU

Pod pojmom transplantacije koe podrazumijevamo prijenos dijela koe razli?ite debljine s jednoga mjesta na drugo. U klini?kom smislu najvanija je tzv. autotransplantacija dijela koe, tj. konog presatka s jednoga na drugi dio tijela na istoj osobi, iako se u odre?enim situacijama (npr. u slu?aju opsenih opeklina) moe ?initi i tzv. homotransplantacija koe, koja podrazumijeva prijenos koe me?u razli?itim jedinkama iste vrste.

  

STOMATOLOGIJA

Kad zub nedostaje

Uzroci gubitka zubi ili njihovog nedostatka razli?iti su. Kod nekih obitelji javlja se izostanak zametka za neki zub - HIPODONTIA, pa susre?emo vie ?lanova te obitelji bez jednog ili vie zubi u ustima.

  

PRVA POMO?

REPLANTACIJA AMPUTIRANOG DIJELA TIJELA

Razvoj mikrokirurke tehnike s mikroskopom omogu?io je razvoj replantacijske tehnike za ponovno priivanje ozljedom odvojenog dijela tijela. Replantacija je podvrsta autotransplantacije, tj. presa?ivanje vlastitog dijela tijela, prsta, dijela ekstremiteta, dijela nosa, uke itd.

  

PUT OZDRAVLJENJA

VJERA UGRA?ENA U PODSVIJEST

Kao to se razlikuju prsti ruke svakog ?ovjeka, tako se razlikuju i ljudi me?usobno. Moemo biti sli?ni po mnogo?emu, ali opet se u ne?emu razlikujemo. Sli?nost je mogu?nost, a razli?itost je pravilo.

  

PSIHOLOGIJA

UPOZNAJ SAMOGA SEBE

Sve je na naem planetu, kao i u Svemiru, me?usobno povezano, a to zna?i da svi u izvjesnom smislu i mjeri zavisimo od op?ih prirodnih i drutvenih okolnosti i pojedinaca razli?itih profesija, od znanja i uloga koje oni imaju u naem ivotu (zavisimo od vremenskih prilika, drutvenog sustava, pekara, mesara, voza?a, lije?nika, pravnika, bankara itd.). To je i prirodna i normalna ovisnost radi nune razmjene energije i sadraja naih drutvenih usluga i proizvoda, ali postoji i ovisnost koja nije poeljna, a to je psiholoka ovisnost.

  

EMOTIVNA INTELIGENCIJA

PREDRASUDE O LJUBAVI

Iako velik broj ljudi ljubav proglaava klju?nom za kvalitetu odnosa i ivljenja, malo tko se potrudi da o njoj sazna neto vie. O sistematskom u?enju i upoznavanju te sloene pojava da i ne govorimo. Pretpostavlja se da ?e se svatko od nas nekako sna?i. A ba to snalaenje, bez dovoljnog znanja o prirodi ljubavi i ljubavnog odnosa, ra?a cijeli niz predrasuda o ljubavi.

  

NASILJE ME?U DJECOM BULLYING

IGRA OTVARA O?I

Krivi smo za mnoge propuste i pogreke, ali na je
najve?i zlo?in zaustavljanje djece, negiranje temelja ivota.
Mnoge stvari mogu ?ekati, ali djeca ne mogu.
Njima ne moemo odgovoriti sutra, oni trae danas.
Gabriela Mistral

  

KNJIGA

DJELO NA KOJE SE DUGO ?EKALO

Ante krobonja: SVETI od zdravlja (ilustrirani leksikon svetaca zatitnika), Kr?anska sadanjost, Zagreb, 2004.

  

Ljekovito bilje

ANTIBIOTICI IZ ZELENE PLIJESNI

Postoje izvjesni narodni obi?aji i kroz vjekove ste?ena iskustva oko skupljanja ljekovitog bilja. Najvanije uputstvo, i jedno od mnogih nepisanih pravila, kae da je botani?ko poznavanje ljekovitog bilja i razlikovanje od sli?nog ljekovitog ili otrovnog, zapravo jedno od temeljnih znanja prije prilaenja prirodi i skupljanju.

  

Transplantacija

ULOGA JAVNOSTI U PRESA?IVANJU ORGANA

Iskazujemo duboku zahvalnost svim obiteljima
koje su do sada svojom plemenitom dozvolom da se dobiju organi
omogu?ili ivot i zdravlje velikom broju bolesnika.