Riječka parkirališta i još mnogo više
 
PAUCI I LISICE
 
 

 

 


Trgovačko društvo RIJEKA PROMET, d.o.o. za promet osnovano je 16. lipnja 1998. godine i u 100-postotnom je vlasništvu Grada Rijeke. Zadaća je tvrtke održavanje prometnica u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, poboljšanje razine kvalitete uređenja prometa na području Grada, uspostavljanje regulacije prometa primjerene europskim i svjetskim standardima, unapređenje održavanja i upravljanja postojećim javnim parkiralištima, kao i povećanje kapaciteta izgradnjom novih parkirališta i garažno-parkirnih objekata. Tvrtka upravlja i kamionskim terminalom na Srdočima. Na govornom automatu 060 102 102 možete dobiti informacije o stanju u prometu, informacije o radu parkirališta i cijeni usluge parkiranja, informacije o pauk-službi, kamionskom terminalu i opće informacije o trgovačkom društvu.

Društvo se sastoji od sljedećih sektora:
1. Uprava i Sektor financijsko – računovodstvenih i općih poslova
2. Sektor prometa
3. Sektor parkirališta
4. Sektor cestovnih terminala
5. Sektor održavanja prometnica

 
 
Sektor prometa
 
Objedinjava aktivnosti upravljanja prometom, istraživanja prometa i praćenja prometne problematike te vođenja investicija i razvojnih projekata. Pojam upravljanja prometom podrazumijeva nadzor nad odvijanjem prometa u gradu Rijeci, upravljanje prometom uz pomoć sustava za automatsko upravljanje prometom, uz pomoć semaforske signalizacije, koordinaciju sa sustavom javnog gradskog prijevoza i koordinaciju s ostalim sudionicima u upravljanju prometom. Istraživanje prometa odnosi se na aktivnosti istraživanja i planiranja cestovnog prometa (prikupljanje podataka o prometu, analiza, balansiranje i planiranje mjera za unapređenje prometa) te na projektiranje prometnih rješenja. Kroz aktivnosti praćenja prometne problematike prati se i analizira problematika iz područja cestovne infrastrukture, sustava signalizacije, sustava parkirališta, sustava javnog gradskog prijevoza, cestovnih terminala, željezničke infrastrukture, luke i lučke infrastrukture i zrakoplovne infrastrukture. Sektor vodi investicije i razvojne projekte od strateške važnosti za tvrtku.

Sektor parkirališta
Objedinjava aktivnosti upravljanja javnim parkiralištima pod naplatom, prijenosa, vuče i premještanja nepropisno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila specijalnim vozilom “PAUK” i postavljanja naprava za blokiranje vozila – «LISICA». Definiranje javnih parkirališta pod naplatom, način i uvjeti korištenja javnih parkirališta pod naplatom, radno vrijeme parkirališta, cijene i ostale odredbe regulirani su zakonskim odrednicama donesenim od Gradskog vijeća i Poglavarstva Grada Rijeke, a to su: Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 1/98, 4/98-ispravak, 6/01, 19/02), Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 2/03, 22/04), Odluka o lokaciji za smještaj nepropisno parkiranih vozila (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 16/99, 14/01, 10/04).

Sektor cestovnih terminala
Organizacijska je jedinica TD RIJEKA PROMETA, d.o.o. koja upravlja kamionskim terminalom Srdoči. Terminal se nalazi uz državnu cestu D-304, 20 km od graničnog prijelaza Rupa (u smjeru Jušići - Rijeka), 1 km od izlaza sa zaobilazne ceste Rijeka-zapad. Na kamionskom terminalu moguće je: parkiranje kamiona, autobusa i drugih vozila uz 24-satni nadzor i video-nadzor te obavljanje svih poslova vezanih uz carinjenje i kontrolu roba u uvozu, izvozu i tranzitu. Terminal raspolaže s: 50 parkirnih mjesta za kamione s prikolicom (tegljače), 30 parkirnih mjesta za kombi-vozila, 60 parkirnih mjesta za automobile. U sklopu terminala nalaze se: carinska ispostava, inspekcijske službe, otpremničke tvrtke, restaurant, sanitarni čvor sa tuš-kabinama).

Sektor održavanja prometnica
Objedinjava poslove održavanja cesta kroz oblike redovnog održavanja cesta, pojačanog održavanja cesta, prometnih zahvata i svih ostalih radova za održavanje javnoprometnih površina po mjesnim odborima, a sukladno usvojenom godišnjem planu održavanja. Osnovna je zadaća Sektora realizacija programa održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina na području Grada Rijeke. Radi što kvalitetnijeg održavanja nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina, građani mogu svoje zahtjeve i eventualna zapažanja uputiti nadležnom mjesnom odboru, koji će ih proslijediti TD RIJEKA PROMETU, d.o.o. na rješavanje. Poslovne aktivnosti Sektora održavanja prometnica baziraju se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke.
Osim tih osnovnih djelatnosti, s kojima se TD Rijeka promet, d.o.o. svakodnevno susreće, pojavljuju se i neke situacije koje od tvrtke zahtijevaju dodatne angažmane. To su prije svega dužnosti i obveze TD Rijeka prometa, d.o.o. u različitim incidentnim situacijama kako slijedi:
- olujne kiše i plavljenje ulica i kolnika,
- požar – stambeni i poslovni objekti,
- zapriječenost nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina (urušavanje potpornih zidova, stjenovitih pokosa, pojava klizišta i odrona, urušavanje zgrada, krovišta, balkona i fasada, rušenje stabala i drvoreda),
- prometne nezgode na nerazvrstanim cestama na području Grada (sudari, prevrtanje teretnih vozila i rasipanje tereta, izlijevanje ulja i druga onečišćenja prometnica)
U slučaju nastanka bilo koje od četiri incidentne situacije, TD Rijeka promet, d.o.o., zajedno s komunalnim društvima («Čistoća», «Autotrolej», «Energo» i «Vodovod i kanalizacija»), zatim pojedinim tijelima gradske uprave (direkcija za komunalno redarstvo, direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti, direkcija poslovni objekti, direkcija stambeni objekti, odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, odjel za vatrogastvo) te prometnom policijom, dužni su provesti pripremne radnje i poduzeti mjere radi efikasnog otklanjanja navedenih situacija.
Slijedom navedenog, TD Rijeka promet, d.o.o. uključeno je u incidentne situacije u gradu Rijeci u djelokrugu svoje djelatnosti koju obavlja – održavanjem nerazvrstanih cesta, javnoprometnih površina, prometne signalizacije i prometne opreme u gradu Rijeci. Po uvođenju pripravnosti, obavlja pripreme za provođenje mjera, izlazi na teren radi očevida incidenta i oštećenja, obavlja ophodnju objekata iz okvira održavanja te, po nalogu Direkcije za komunalno redarstvo, angažira ugovorna poduzeća za potrebe interventnih otklanjanja, sanacije stanja i osposobljavanja prometnica za sigurno odvijanje prometa za sve sudionike u prometu. Sama organizacija za potrebe intervencija u incidentnim situacijama zahtijeva mogućnost djelovanja u bilo koje doba dana i noći, neradnim danima i blagdanima.
 
 
TD Rijeka promet, d.o.o.