DOWNLOAD      .pdf 1 486Kb

          
rujan-listopad

          


 

 

 

 

 

ZAŠTITA ZDRAVLJA MLA?IH

ZAŠTITA ZDRAVLJA MLA?IH

  

Živjeti zdravu mladost - doživjeti sretnu starost

MLADI IMAJU ŠTO RE?I

Zvu?i pomalo idili?no i utopijski zamislimo li se nad cjelokupnom situacijom u društvu. Omogu?iti mladima zdravo odrastanje i sazrijevanje - težak je izazov u današnjem društvu sveop?ih kriza.

  

Važnost motivacije za postizanje uspjeha u školi

JASNO MI JE ZAŠTO TO RADIM

Motivacija se ?esto definira kao unutarnje stanje koje aktivira odre?eno ponašanje. U podru?ju psihologije dokazano je da je ona jako važan ?imbenik za svako u?enje te ju je zbog toga kod u?enika potrebno na razli?ite na?ine stalno razvijati i poticati kako bi rezultati bili što bolji.

  

Ispitna trema i strah

POMAŽE ZAGRIJATI STOLICU

Svojim strahovima ne bismo trebali dopustiti da nas sprije?e u ostvarivanju onoga ?emu se nadamo.

  

Zašto dijete bježi s nastave

NEKA VAS DJECA POŠTUJU

Što se više približava kraj školske godine i što se intenzivnije provjerava i ocjenjuje znanje u?enika, to su u?estalija bježanja s pojedinih nastavnih sati i cjelodnevne nastave. Zašto u?enici bježe s nastave? Kakve su posljedice u?estalog bježanja? Može li se njihov bijeg sprije?iti? Što treba u?initi da se odlazak u?enika s nastave svede na najmanju mogu?u mjeru? Što može poduzeti predmetni nastavnik, što razrednik, a što roditelj da dijete, odnosno u?enik to ne ?ini, da redovito poha?a nastavu? Koji u?enici naj?eš?e bježe?

  

Sveobuhvatni pristup zaštiti reproduktivnog zdravlja mladih

I MLADOST JE RANJIVA

Spolno prenosive bolesti, neplanirane trudno?e i poba?aji te seksualno zlostavljanje, zbog proširenosti i posljedica koje ih prate, kao što su zlo?udni tumori vrata maternice, neplodnost, vanmaterni?ne trudno?e, poreme?aji psihi?kog zdravlja, te zbog golemih materijalnih troškova, predstavljaju globalni javnozdravstveni problem, posebno mladih, budu?i da su oni u toj dobi ovisni o rizi?nom ponašanju.

  

Prekidanje školovanja

ODBA?ENI ODLAZE

Prekidanje školovanja nije nikakvo ?udo: zamislite kako je boraviti nekoliko sati svaki dan negdje gdje vas nitko ne voli. Svakako je rije? o vrlo uznemiruju?em trenutku.

  

Studentska (ne)zdrava prehrana

PRAVILNOM PREHRANOM DO KONCENTRACIJE

Gotovo uvijek pri spomenu «studentske» prehrane pomislimo na studentske menze ili na pakete hrane koje brižne mame šalju svojim «izgladnjelim» studentima koji žive izvan roditeljskog doma. Povezati pojam «studentske» prehrane s pojmom zdrave, odnosno pravilne prehrane gotovo je nemogu?e.

  

Poticanje studenata i profesora

NOVE BA?VE ZA NOVO VINO

Studiranje je najprije bila povlastica najbogatijih i najmo?nijih mladih i starih, a kasnije najdarovitijih osoba sa cjeloživotnim obrazovanjem. Oduvijek su se poštovale vrijednosti društva znanja, koje su omogu?avale napredak poticateljima zdravlja u svim segmentima tadašnjih prostora tipa urbi et orbi.

  

Sigurna i voljena djeca

RODITELJI – UZORI ZA CIJELI ŽIVOT

Naša djeca to je naša starost. Pravilan odgoj, to je naša sretna starost; loš odgoj, to je naša budu?a nesre?a, naše suze, naša krivnja pred drugim ljudima, pred ?itavom zemljom. Makarenko

  

Dje?ji osmijeh

TRAJE TRENUTAK, A DANIMA NAS ?INI SRETNIMA

Osmijeh gradi sre?u u domu, stvara dobro raspoloženje na poslu, znak je prijateljstva. On donosi odmor slabom, radost obeshrabrenom, sun?eve zrake tužnom i najbolji je lijek u tuzi. Edward W. Reiller

  

Tulumi i tulumarenje

UGROŽENA DRUŠTVENA GRUPA

  

Što u?initi kada dijete ima dijete

ODGOVORNOST CIJELOGA DRUŠTVA

Sre?a o?i zatvara, a nesre?a ih otvara. Slova?ka mudrost Malo ?udno ali, nažalost, istina je da djeca ra?aju djecu. Zašto? Imaju li te maloljetnice majke i o?eve? Što oni ?ine da to sprije?e? Što poduzimaju škole, zdravstvene institucije i organi socijalne skrbi? Znaju li za to prosvjetni organi od op?inske i županijske do državne razine? Zar su društvo i obitelj toliko neosjetljivi za te vitalne probleme maloljetnika? Što valja ?initi da se ta pojava zaustavi i sprije?i? Tko ?e to u?initi?

  

Kre?ete li se i vi 30 minuta dnevno?

ZDRAVIJI, SNAŽNIJI, SRETNIJI

Suvremenu civilizaciju karakterizira izrazito smanjenje tjelesne aktivnosti. Teški tjelesni rad u razvijenim zemljama svijeta iš?ezava pred mehanizacijom i robotikom. Broj osoba ?iji se na?in života može ozna?iti sjede?im nikada nije bio ve?i. Za ve?inu odraslih osoba tjelesna aktivnost u profesionalnom radu, u dolascima i odlascima na posao kao i u obavljanju ku?anskih poslova izrazito je smanjena.

  

naše zdravlje

Grož?e – hrana i lijek

  

naše zdravlje

Kolumbo zaslužan za otkri?e paprike

  

Zdrava prehrana

IZ MORA NA STOL