DOWNLOAD      .pdf 2 486Kb

          
sijeÄŤanj-veljaÄŤa

          


 

 

 

 

 

SUSTAV MOKRA?NIH I SPOLNIH ORGANA

  

Lijekovi i bubreg

NAKON LIJE?ENJA BOLESTI - BOLEST

Lijekove uzimaju i bolesni i zdravi. Bolesni ih uzimaju u nadi da ?e im pomo?i u njihovom ozdravljenju, a zdravi u uvjerenju da ?e uz njih dulje ostati zdravi ili da ?e im uzimanje lijekova odgoditi nastanak nekih bolesti. Bolesni uzimaju lijekove uglavnom pod kontrolom lije?nika, a zdravi, u ve?ini slu?ajeva, bez te kontrole. Uzimanje lijekova bez kontrole lije?nika i bez to?nog poznavanja bolesti jest samolije?enje ili automedikacija.

  

Infekcije mokra?nog sustava

Shvatite ih ozbiljno

Uzro?nici su infekcija mokra?noga sustava bakterije koje ?ine fiziološku floru crijeva. Naj?eš?i je uzro?nik bakterija Escherichia coli, a rje?e su to Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas i druge bakterije. Bakterije koje se izlu?e stolicom, preko mokra?ne cijevi ulaze u mokra?ni mjehur i dalje mogu napredovati prema bubrezima.

  

Priro?ene anomalije mokra?no-spolnog sustava

Tablete ili nož

Mokra?no-spolni sustav ?ovjeka sastoji se od dva bubrega (lat. ren), dva mokra?ovoda (lat. ureter), mokra?nog mjehura (lat. vesica urinaria), mokra?ne cijevi (lat. urethra) i spolnih organa (lat. genitalia). U dobi od 6 do 8 tjedana razvoja zametka (fetusa) mogu se pojaviti poreme?aji u razvoju svakog navedenog dijela mokra?nospolnog sustava, što može rezultirati pojavom anomalija (nepravilnosti, mana). Takve se anomalije nazivaju priro?enim (kongenitalnim) anomalijama.

  

Dje?ja urologija

Važnost ranog prepoznavanja

U priro?ene anomalije mokra?nospolnog sustava ubrajaju se i anomalije spolnih organa, koje su osobito važne u dje?aka jer su relativno ?este, a mogu imati teške posljedice po zdravlje i psihu odrasle osobe. Anomalije spolnih organa predstavljaju razvojni poreme?aj tzv. urogenitalnog sinusa. U tijeku razvoja zametka (fetusa), urogenitalni sinus predstavlja osnovu iz koje se VAŽNOST RANOG PREPOZNAVANJA razvijaju i nastaju mokra?ni mjehur, mokra?na cijev i spolni organi. Uzroci tog razvojnog poreme?aja još uvijek nisu do kraja razjašnjeni, a smatra se da je rije? o udruženim nasljednim ?imbenicima i ?imbenicima okoline. Anomalije spolnih organa variraju po zna?ajnosti i ozbiljnosti, a navodimo naju?estalije i one koje mogu uzrokovati teže posljedice (smanjenu plodnost ili neplodnost).

  

Inkontinencija mokra?e

KAD NE SMIJEM KIHNUTI

Inkontinencijom mokra?e ozna?ava se nemogu?nost kontroliranja mokrenja, koja se o?ituje u rasponu od povremenog »bježanja« mokra?e do potpune nemogu?nosti zadržavanja mokra?e.

  

Benigna hiperplazija prostate

ZNAM ZA NJU KAD PO?NU SMETNJE

Benigna hiperplazija prostate (BHP) ozna?ava stanje bujanja (pove?anja) žljezdanog tkiva prostate, koje se u svih muškaraca po?inje zbivati negdje oko 40. godine života, kao posljedica hormonskih promjena. Sinonim koji se naj?eš?e upotrebljava u ozna?avanju BHP-a je adenom prostate, a to je izraz koji ?ete naj?eš?e na?i i kao dijagnozu nakon pregleda kod urologa.

  

Karcinom prostate

S karcinomom do duboke starosti

Karcinom (rak) prostate jedan je od naj?eš?ih zlo?udnih tumora u muškaraca. U svijetu je na ?etvrtom mjestu po u?estalosti, odmah iza karcinoma plu?a, želuca i debelog crijeva, dok se u razvijenim zemljama nalazi na drugom mjestu.

  

Pravilna uboraba antibiotika

?uvajmo ih da bi oni ?uvali nas

Antibiotici su djelotvorni lijekovi koji mogu izlije?iti brojne infekcije uzrokovane bakterijama i spasiti život. Ali, kada se uzimaju na neispravan na?in, mogu uzrokovati više štete nego koristi. Postoji mnogo razli?itih vrsta antibiotika, a svaki od njih djeluje razli?ito i na razli?ite bakterije.

  

Psihologija i pedagogija

I povijest odgaja

Ako rije?ima ne tu?eš, ne?eš ni štapom. Sokrat

  

Udomiteljstvo

LJUBAV KU?U ?INI DOMOM

Davanje prioriteta djeci dobiva sve više pozornosti i postaje obveza sve ve?eg broja društava širom svijeta. I sami smo svjedoci sve ?eš?ih rasprava o zaštiti dje?jih interesa, kršenju njihovih prava, izmjenama zakonske regulative na tom podru?ju, udomiteljstvu, posvojenju, deinstitucionalizaciji pa sve do savjeta za djelotvornije roditeljstvo i tomu sli?no.

  

Odnosi izme?u spolova

ALKEMIJA LJUBAVI

Mladi ljudi vjeruju kako je ljubav nešto uzvišeno, a u?enjaci tvrde da je samo rije? o složenoj biokemiji, o vještoj igri hormona, koja ?ovjekovo psihofizi?ko stanje na odre?eno vrijeme podiže na viši »nivo pripravnosti«.

  

Afrodizijaci

Od vrapca od ?okolade

Ako smo zdravi, sretni i zadovoljni, imat ?emo i ja?i spolni nagon. Za potpun doživljaj ljubavi važni su svi naši osjeti: vid, sluh, miris, okus i opip. Me?utim, najvažniji seksualni organ je mozak! Lije?nici, seksolozi i psiholozi tvrde da afrodizijaci ne djeluju ako osoba nije i psihi?ki zdrava. Velik dio stru?njaka smatra da su pri?e o afrodizija?kom djelovanju obi?an placebo u?inak. Drugi pak smatraju da afrodizijaci imaju svoju ulogu.

  

Brusnica

Male crvene bobice

Nema dugo da je francuska »Agence française de securite sanitaire des aliments« potvrdila da sok od sjevernoameri?ke brusnice (Vaccinium macrocarpon) pomaže u smanjenju prianjanja odre?enih Escherichia coli bakterija za stijenke mokra?ovoda.

  

Ljekovito povr?e

Sveta biljka - peršin

  

Zdrava prehrana

Iz mora na stol

  

Minerali u prehrani

Životne potrebe

Mnogi su minerali esencijalne tvari za organizam i moraju se trajno unositi izvana. U prehrani je nužno voditi ra?una o uravnoteženom unosu minerala u organizam, kako bi se sprije?ile mogu?e bolesti.

  

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

  

Svjetski dan zdravlja 2009.

Spašavanje života – u?initi bolnice sigurnima u hitno?ama

Svjetski dan zdravlja 2009. usredoto?uje se na sigurnost zdravstvenih ustanova i pripremljenost zdravstvenih radnika koji se brinu o unesre?enima. Zdravstveni centri i osoblje klju?ni su za ljude pogo?ene nesre?ama jer lije?e ozljede, sprje?avaju bolesti i brinu za zdravstvene potrebe ljudi.

  

Prva pomo? kod sr?anog udara

»NE ŽELIM UZNEMIRITI BLIŽNJE«

Sr?ani udar (akutni infarkt miokarda) je odumiranje manjeg ili ve?eg dijela sr?anog miši?a zbog nedovoljne opskrbe krvlju. Naj?eš?e je uzrokovan za?epljenjem jedne od koronarnih arterija (krvne žile koje opskrbljuju sr?ani miši?) krvnim ugruškom, što je obi?no posljedica razvijene ateroskleroze.

  

Prva pomo? kod moždanog udara

POMO? BEZ PANIKE

Moždani udar (cerebrovaskularni inzult) je naglo nastalo ošte?enje moždanog tkiva uzrokovano poreme?ajem moždanog krvotoka. Moždani udar može biti ishemijski (nastaje zbog manje ili ve?e za?epljenosti krvne žile i naj?eš?e ga uzrokuju ugrušak ili aterosklerotske promjene) ili hemoragijski (nastaje zbog puknu?a krvne žile i posljedi?nog prodiranja krvi u okolno tkivo).

  

Gušenje stranim tijelom

KADA KRENE KRIVO

Gušenje stranim tijelom ozbiljan je problem, što potvr?uje i ?injenica da je u mirnodopskim uvjetima ve?i broj onih koji umiru od gušenja zalogajem hrane od broja poginulih u zrakoplovnim nesre?ama ili od vatrenog oružja. Iz izre?enoga samo po sebi postavlja se pitanje pridajemo li tom problemu dovoljno pažnje i kolika su naša znanja o tome kako pomo?i osobi koja se guši stranim tijelom u dišnome putu, a koje je nerijetko zalogaj hrane.

  

Hitna stanja kod male djece

ZA?EPLJENJE DIŠNIH PUTOVA

Jedno od stanja kada je život neposredno ugrožen za?epljenje je dišnih putova. Ljudski organizam vrlo je osjetljiv na nedostatak kisika pa za?epljenje dišnih putova spada u hitna stanja, kada se neodgodivo mora pomo?i unesre?enom, ne ?ekaju?i hitnu pomo?.

  

Prva pomo? kod besvjesnog stanja

SPRIJE?IMO KOBNI ISHOD

Gubitak svijesti opasna je i ?esta pojava u stanjima kao što su ve?i gubitak krvi ili kod ozljeda glave u prometnim nezgodama, ali može biti uzrokovan i nizom drugih nesre?a, kao što su otrovanje ispušnim plinovima, plinom u doma?instvu, kod udara elektri?ne struje ili groma, kod toplinskog udara ili pak utapanja.

  

Placenta previja - predleže?a posteljica

KAD POSTELJICA DJETETU »OMETA«PUT

Najteže i najozbiljnije krvarenje koje susre?emo na kraju trudno?e i u po?etku poroda jest krvarenje iz predleže?e posteljice. Posteljica i pup?ana vrpca povezuju majku i dijete. Posteljica djetetu osigurava kisik i hranjive tvari te eliminira štetne tvari. Normalno je kad je posteljica smještena pri vrhu ili na bo?nim stijenkama maternice.

  

Izvanmaterni?na trudno?a

VAŽNO RANO PREPOZNAVANJE

Izvanmaterni?na ili ektopi?na trudno?a ozna?uje razvitak trudno?e izvan materni?ne šupljine. Ra?una se da se na 100 trudno?a javlja otprilike jedna izvanmaterni?na. Nešto je ?eš?a u postupcima izvantjelesne oplodnje.

  

Torzija testisa

BRZ RAZVOJ, HITNO LIJE?ENJE

Niz je hitnih stanja u medicini koja zahtijevaju brz dolazak do lije?nika, brzu i preciznu dijagnostiku te brzu i u?inkovitu pomo?. Hitna stanja predstavljaju svakodnevicu lije?ni?koga poziva, stalni izazov i uvijek novu kušnju.