DOWNLOAD      .pdf 1 486Kb

          
oĹľujak-travanj

          


 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

  

Svjetski dan zdravlja 2009.

Spašavanje života – u?initi bolnice sigurnima u hitno?ama

Svjetski dan zdravlja 2009. usredoto?uje se na sigurnost zdravstvenih ustanova i pripremljenost zdravstvenih radnika koji se brinu o unesre?enima. Zdravstveni centri i osoblje klju?ni su za ljude pogo?ene nesre?ama jer lije?e ozljede, sprje?avaju bolesti i brinu za zdravstvene potrebe ljudi.

  

Prva pomo? kod sr?anog udara

»NE ŽELIM UZNEMIRITI BLIŽNJE«

Sr?ani udar (akutni infarkt miokarda) je odumiranje manjeg ili ve?eg dijela sr?anog miši?a zbog nedovoljne opskrbe krvlju. Naj?eš?e je uzrokovan za?epljenjem jedne od koronarnih arterija (krvne žile koje opskrbljuju sr?ani miši?) krvnim ugruškom, što je obi?no posljedica razvijene ateroskleroze.

  

Prva pomo? kod moždanog udara

POMO? BEZ PANIKE

Moždani udar (cerebrovaskularni inzult) je naglo nastalo ošte?enje moždanog tkiva uzrokovano poreme?ajem moždanog krvotoka. Moždani udar može biti ishemijski (nastaje zbog manje ili ve?e za?epljenosti krvne žile i naj?eš?e ga uzrokuju ugrušak ili aterosklerotske promjene) ili hemoragijski (nastaje zbog puknu?a krvne žile i posljedi?nog prodiranja krvi u okolno tkivo).

  

Gušenje stranim tijelom

KADA KRENE KRIVO

Gušenje stranim tijelom ozbiljan je problem, što potvr?uje i ?injenica da je u mirnodopskim uvjetima ve?i broj onih koji umiru od gušenja zalogajem hrane od broja poginulih u zrakoplovnim nesre?ama ili od vatrenog oružja. Iz izre?enoga samo po sebi postavlja se pitanje pridajemo li tom problemu dovoljno pažnje i kolika su naša znanja o tome kako pomo?i osobi koja se guši stranim tijelom u dišnome putu, a koje je nerijetko zalogaj hrane.

  

Hitna stanja kod male djece

ZA?EPLJENJE DIŠNIH PUTOVA

Jedno od stanja kada je život neposredno ugrožen za?epljenje je dišnih putova. Ljudski organizam vrlo je osjetljiv na nedostatak kisika pa za?epljenje dišnih putova spada u hitna stanja, kada se neodgodivo mora pomo?i unesre?enom, ne ?ekaju?i hitnu pomo?.

  

Prva pomo? kod besvjesnog stanja

SPRIJE?IMO KOBNI ISHOD

Gubitak svijesti opasna je i ?esta pojava u stanjima kao što su ve?i gubitak krvi ili kod ozljeda glave u prometnim nezgodama, ali može biti uzrokovan i nizom drugih nesre?a, kao što su otrovanje ispušnim plinovima, plinom u doma?instvu, kod udara elektri?ne struje ili groma, kod toplinskog udara ili pak utapanja.

  

Placenta previja - predleže?a posteljica

KAD POSTELJICA DJETETU »OMETA«PUT

Najteže i najozbiljnije krvarenje koje susre?emo na kraju trudno?e i u po?etku poroda jest krvarenje iz predleže?e posteljice. Posteljica i pup?ana vrpca povezuju majku i dijete. Posteljica djetetu osigurava kisik i hranjive tvari te eliminira štetne tvari. Normalno je kad je posteljica smještena pri vrhu ili na bo?nim stijenkama maternice.

  

Izvanmaterni?na trudno?a

VAŽNO RANO PREPOZNAVANJE

Izvanmaterni?na ili ektopi?na trudno?a ozna?uje razvitak trudno?e izvan materni?ne šupljine. Ra?una se da se na 100 trudno?a javlja otprilike jedna izvanmaterni?na. Nešto je ?eš?a u postupcima izvantjelesne oplodnje.

  

Torzija testisa

BRZ RAZVOJ, HITNO LIJE?ENJE

Niz je hitnih stanja u medicini koja zahtijevaju brz dolazak do lije?nika, brzu i preciznu dijagnostiku te brzu i u?inkovitu pomo?. Hitna stanja predstavljaju svakodnevicu lije?ni?koga poziva, stalni izazov i uvijek novu kušnju.

  

Astmatski status

ZDRAVLJE JE I U VLASTITIM RUKAMA

Status asthmaticus ili akutno pogoršanje astme stanje je koje zahtijeva hitnu lije?ni?ku intervenciju jer može dovesti do smrtnog ishoda. U posljednjih 10- 15 godina, otkako je suvremeni pristup lije?enju astme prihva?en na svjetskoj razini u obliku GINA (Global initiative for asthma) smjernica, takvih pogoršanja vi?amo sve manje.

  

Može li ubod insekta izazvati šok?

NEKI NAPADAJU, NEKI SE SAMO BRANE

Dolaskom prolje?a dolaze i insekti koji bodu i grizu. Njihovi su ubodi i ugrizi neugodni, ali uglavnom bezopasni. Ipak, ponekad ubodi i ugrizi nekih insekata ili pauka mogu izazvati alergijsku reakciju koju nazivamo i anafilakti?ki šok. Može se pojaviti gotovo odmah nakon ulaska antigena, a u najtežim slu?ajevima u nekoliko minuta može izazvati i smrt.

  

ŽRTVA NADMUDRILA DŽEPARA

?asovi ludosti mjere se urom, ali mudrost ne može izmjeriti ni jedna ura. William Blake

  

Krizni doga?aj i kriza kao psihi?ko stanje

KAD KAP PRELIJE ?AŠU

Rije? kriza u svakodnevnom govoru koristimo kada želimo naglasiti nešto što je prijete?e hitan, odnosno odlu?uju?i trenutak, to?ku ili vrijeme odlu?ivanja. Pojam dolazi od gr?ke rije?i krisis - odluka, odlu?ivanje.

  

Razvod roditelja kao traumatski doga?aj

ŠTO VIDE DJE?JE O?I

Iako je razdvajanje vrlo stresno za djecu te iako djeca i roditelji smatraju rastajanje glavnim gubitkom, važno je znati da se razvod obi?no doga?a nakon kroni?no nesretnog braka. Može biti da upravo kroni?ni sukobi u obitelji dovode do emotivnih problema djeteta, prije nego razvod sam po sebi.

  

Savjeti za zdravu prehranu

MANJE MASTI, VIŠE ZDRAVLJA

  

Zdravlje bez lijekova

KRE?EMO SE MANJE, A ŽIVIMO DUŽE

U jednoj od najpoznatijih svjetskih enciklopedija – Encyclopedia Britannica – možemo na?i podatak da je u staroj Gr?koj prosje?ni o?ekivani životni vijek ?ovjeka bio 28 godina. Danas nema ni jedne zemlje u svijetu u kojoj bi prosje?ni životni vijek ?ovjeka bio kakav je bio, primjerice, u drevnoj Gr?koj.

  

Zdrava prehrana

IZ MORA NA STOL

  

Minerali u prehrani II. dio

Životne potrebe

Mnogi su minerali esencijalne tvari za organizam i moraju se trajno unositi izvana. U prehrani je nužno voditi ra?una o uravnoteženom unosu minerala u organizam, kako bi se sprije?ile mogu?e bolesti.