DOWNLOAD      .pdf 1 486Kb

          
rujan-listopad

          


 

 

 

 

 

MENTALNO ZDRAVLJE

  

Kroni?ne bolesti i psiha

ŽIVOTNI PRATITELJ

Svjetska zdravstvena organizacija zdravlje je definirala kao »stanje potpune tjelesne, duhovne i socijalne dobrobiti«, ?ime je priznala složen me?uodnos tjelesnih, osje?ajnih i socijalnih iskustava. S druge strane, i svaki pojedinac poznaje tu složenost karakteriziraju?i obi?no zdravlje kao najve?e ?ovjekovo bogatstvo.

  

Psihosomatika

TEMPIRANA BOMBA

Znanstvene spoznaje potvr?uju da osobe koje »sve primaju k srcu« i pri tome ne izražavaju glasno svoju tugu ili radost, ?eš?e boluju.
Od antike vlada mišljenje da snažne emocije mogu izazvati tjelesnu bolest. Svi osje?aji izražavaju se preko fizioloških procesa: radost – smijehom, žalost – suzama, bol – gr?em itd. Obrnuto – u svojim emocijama ?ovjek je prisutan cijelim tijelom.

  

Me?uljudski odnosi

RAT I MIR

U hrvatskom jeziku postoji pravo bogatstvo pojmova koji ozna?avaju i/ili opisuju sukobe me?u ljudima ili društvenim skupinama razvrstanim prema odre?enim obilježjima, bilo da je rije? o manjim (obitelj, rodbina, prijatelji, kolege) ili ve?im skupinama (npr. navija?ke, klasne, vjerske, rasne skupine i sl.).

  

Duhovnost kao lijek

Potraga za smislom

Razvoj znanosti i medicinske tehnike, kao i sve ve?a potreba za materijalnim dobrima, istisnuli su duhovnost u medicinskoj primjeni.

Rijetki su priru?nici koji na sistematski na?in donose problematiku odnosa duhovnosti i psihijatrije. Razloga je više, a mogli bi se tražiti u odnosu medicine prema tradicionalnom poimanju ?ovjeka, pa i u odnosu prirodnih i humanisti?kih znanosti.

  

Depresija i duhovnost

VRATI MI RADOST KAD SJEDNE TUGA

Depresija spada u poreme?aje raspoloženja, a ubraja se u najranije opisane medicinske poreme?aje u povijesti medicine. Danas je jedan od naj?eš?ih psihi?kih poreme?aja. Svjetska zdravstvena organizacija isti?e depresiju kao tre?i najve?i svjetski zdravstveni problem, a predvi?a se da ?e 2020. godine biti drugi svjetski zdravstveni problem.

  

Fenomen sre?e

SKLAD DUHA I TIJELA

Psiholozi su prou?avali pojavu sre?e i zaklju?ili da ona ne podrazumijeva trenuta?nu ekstazu, ve? ispunjenost i zadovoljstvo koje se osje?a duže vrijeme. Sre?a ne ovisi od okolnosti u životu, kako mnogi misle, ve? od genetske komponente i, bez obzira na to što se doga?a u našim životima, bit ?emo sretni onoliko koliko je zapisano u našim genima. Devedeset posto ljudi prirodno je sretno i zadovoljno svojim životima.

  

Nasilje

OPASNOSTI U OBITELJSKOM GNIJEZDU

Obitelj je okružje u kojemu dijete odrasta i u kojemu treba dobiti sve što mu je potrebno za normalan rast i razvoj, no ponekad je to i sredina u kojoj dijete biva zlostavljano ili zanemarivano

Zanemarivanje je naj?eš?i oblik zlostavljanja djece, koji se javlja kad nije primjereno zadovoljena neka od djetetovih osnovnih životnih potreba.

  

Život bez stresa

U RALJAMA ŽIVOTA

Danas svi govore o stresu. O stresu se razgovara u svakodnevnoj komunikaciji, govori na televiziji i na radiju, o stresu se mnogo piše u novinama i magazinima, sve je više znanstvenih konferencija, kongresa i te?ajeva posve?enih stresu.

  

Savjeti roditeljima - Tjelesni poreme?aji u djece zbog emocionalnih teško?a

TIJELO ?ITA DUŠU

Tijekom svog odrastanja, ve? od ranog djetinjstva, gotovo svako tre?e dijete doživi razli?ite tjelesne pojave koje nemaju jasan »organski« uzrok, ve? nastaju zbog psiholoških teško?a. U stru?noj literaturi te se pojave u dje?joj dobi nazivaju somatizacije ili somatoformne pojave.

  

Roditeljstvo i odgoj

SUMRAK PRAVIH IDOLA

Idol – predmet slijepog obožavanja, nadnaravno bi?e Uzor – onaj koji služi kao primjer dobrih osobina i ispravnih postupaka

  

Euritmija u radu sa slijepom djecom

ŽIVOT U SKLADU

Ne tako davno, prvi program nacionalne televizije emitirao je film o Rudolfu Steineru u dva nastavka. Filmovima se nastojalo dodirnuti sva podru?ja kojima se Steiner za života bavio, pa tako i one dijelove koji se odnose na primjenu lijekova, procesa izlje?enja i stvaranja zdravlja.

  

Ku?na kozmetika

MOJIH RUKU DJELO

drugi dio

  

Lije?enje biljem

Smokva

Drži se da smokva potje?e iz Male Azije te da se na tim prostorima uzgajala još tri tisu?e godina prije Krista. Uz vinovu lozu i maslinu, smokva je najspominjanija biljka u Bibliji pa se može re?i kako pripada povijesti ?ovje?anstva.

  

ZDRAVA PREHRANA

IZ MORA NA STOL

  

?etiri tipa temperamenta

Li?nost je temperament i karakter

Li?nost je ukupnost svih psihi?kih osobina ?ovjeka, koje su kod svakog pojedinca strukturirane i ujedinjene na specifi?an na?in, što svakom ?ovjeku daje pe?at psihološke individualnosti. Li?nost je, dakle, individualan, za svakog pojedinca karakteristi?an i samo njemu svojstven na?in povezivanja emocionalnih, motivacijskih i intelektualnih procesa pri doživljavanju i ponašanju.
Skupine osobina li?nosti, ujedinjene prema odre?enim kriterijima, spominju se kao temperament i karakter.