DOWNLOAD      .pdf 4 070Kb

          
oĹľujak-travanj

          


 

 

 

 

 

JAVNOZDRAVSTVENI IZAZOV

ŽIVOT U GRADU - JAVNOZDRAVSTVENI IZAZOV

Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja posve?en je izazovima koje život u gradu stavlja pred javno zdravstvo ili, kako se to neko? zvalo, pred sustav zaštite zdravlja.

  

Svjetski dan zdravlja 2010. godine

Tisu?u gradova, tisu?u pri?a

  

Ekološka osviještenost

EKOLOŠKA KRIZA U NAMA

U?ite vašu djecu kao što mi u?imo našu da je Zemlja naša majka.
Što god sna?e Zemlju, sna?i ?e i sinove Zemlje.
Ako ?ovjek pljuje na tlo, pljuje na sebe samoga.
To mi znamo: Zemlja ne pripada ?ovjeku; ?ovjek pripada Zemlji.“
„Pismo Bijelom ?ovjeku“ indijanskog poglavice Seattle, poslano 1854. g.

  

Pitke vode

UGROŽEN IZVOR ŽIVOTA

Zaga?enje voda smatra se glavnim problemom na globalnoj razini. Ra?una se da je danas zaga?ena voda vode?i uzrok oboljenja i smrti. Prirodne vode služe kao izvorišta za vodoopskrbu, ali istodobno i kao prijamnici otpadne vode, pa je mogu?nost promjene kakvo?e vode sve ve?a.

  

One?iš?enje zraka

NIJE LI VE? KASNO?

Zrak je naziv za mješavinu plinova i ?estica koji tvore zemljinu atmosferu te je jedan od osnovnih ?imbenika života. Najzastupljeniji su plinovi dušik (78%), kisik (21%), argon, uglji?ni dioksid te niz elemenata u tragovima. ?ovjeku je dnevno potrebno 15 kilograma, odnosno oko 13 kubi?nih metara zraka.

  

Socijalni aspekt života u gradovima

OTU?ENJE VODI U BOLEST

Definicija zdravlja koju danas uzimamo kao mjerodavnu svakako je ona Svjetske zdravstvene organizacije koja kaže da je zdravlje stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. To zna?i da danas zdravlje podrazumijeva puno više od samog fizi?kog (odnosno psihi?kog) zdravlja.

  

Kvaliteta života osoba starije životne dobi

ZLATNO DOBA ŽIVOTA

Starenje je prirodna, fiziološka pojava, normalan slijed u životnom ciklusu ?ovjeka. Ono je svojstveno svakom ?ovjeku, a napreduje razli?itom brzinom. Genetski je uvjetovan proces, zapo?inje ve? od za?e?a i traje do smrti

  

Kvaliteta života osoba s invaliditetom u gradskim sredinama

GRAD PO SVA?IJOJ MJERI

Pojmom "kvaliteta života" obi?no se opisuju ?imbenici koji imaju utjecaj na životne uvjete društva ili pojedinaca. Op?enito se pod pojmom kvaliteta života misli na stupanj blagostanja pojedine osobe ili grupe ljudi. Na kvalitetu života utje?u brojni faktori, poput fizi?kog blagostanja, obrazovanja, mogu?nosti zapošljavanja, socijalnog statusa, zdravlja itd.

  

Rije?ke šetnice

KORACIMA DO ZDRAVLJA

Ve?ina europskih gradova, neovisno o njihovoj veli?ini, pješa?kim prometom na ozna?enim ili neozna?enim pješa?kim stazama nastoji pružiti mogu?nost poboljšanja ili održanja kvalitete zdravlja svojih sugra?ana. Upravo u skladu s time, uz niz ostalih zna?ajki, u okviru projekta "Zdravi grad" pokrenut je idejni prijedlog izrade "Rije?kih šetnica"

  

Primjer dobre prakse

NORDIJSKO HODANJE U GRADU

Fizi?ki i društveni okoliš imaju važne uloge u planiranju zdravlja zajednice te mogu služiti i služe kao oblik primarne prevencije koji pridonosi zdravstvenim rezultatima…
Duhl & Sanchez, 1999.

  

Alergijske bolesti

BOLESTI MODERNOG ?OVJEKA

Unatrag posljednjih nekoliko desetlje?a svjedo?imo globalnom fenomenu porasta broja alergijskih bolesti. Danas se procjenjuje kako od nekog oblika alergijske bolesti boluje 15-25% svjetskog stanovništva. Tijekom prošlosti lije?nici su alergijske bolesti smatrali sasvim „nevažnim“ bolestima, dok se sada o njima ozbiljno raspravlja na svim društvenim razinama.

  

Životna ravnoteža

OSOBNI IZBOR

Kvaliteta života ?ovjeka, usprkos biološkoj složenosti, ovisi o održavanju njegove biološke dinami?ke ravnoteže, u kojoj ljudski organizam ima prave odgovore na sve poreme?aje.

  

Terapija plesom

KAD TIJELO «PROGOVORI»

Od pradavnih vremena vra?evi su plesali da «istjeraju» zle duhove iz bolesnih. U srednjem vijeku mislilo se da ples štiti od kuge. Vjeruje se da je talijanski ples tarantela nastao kao lijek protiv ujeda otrovnog pauka tarantule. Danas ples pomaže da se prebole neuroze, psihoze, ?ak i alkoholizam.

  

Kako se osloboditi negativne energije

SPORTOM DO RASPOLOŽENJA

Od davnina je poznato da je bavljenje sportom jedan od najboljih na?ina o?uvanja dobrog psihofizi?kog zdravlja i najbolji lijek protiv frustracija i napetosti, kojima smo svakodnevno izloženi. Sport nam pomaže da se oslobodimo negativne energije kada smo pod stresom i da oja?amo volju, koncentraciju i samokontrolu u kriti?nim situacijama.

  

Povodom 28. velja?e, Me?unarodnog dana rijetkih bolesti

U ZATVORENOM SVIJETU “NEVIDLJIVIH” BOLESTI

Rijetke bolesti bile su donedavno zanemarivane od lije?nika, znanstvenika i društva u cjelini. Za društvo “nevidljive”, postajale su osobnim problemom oboljelih, kao i njihovih obitelji.

  

SUSTAV ORGANA ZA KRETANJE

Sustav organa za kretanje zahtijeva više znanja i napora radi unapre?enja ili barem o?uvanja zdravlja od ve?ine ostalih sustava.

  

Dijete i pokret

IGROM DO ZDRAVLJA

Djeca od najranije dobi spontano pokazuju interes za tjelesno kretanje. Mnoga djeca oponašanjem aktivnosti koje su vidjela na igralištu, u parku, dje?jem vrti?u, školi ili na televiziji, pokazuju i izravan interes za sportske aktivnosti.

  

Sportske ozljede i ošte?enja sustava za kretanje

I VJEŽBANJE TREBA NAU?ITI

Sportska ozljeda nastaje prilikom bilo koje sportsko-rekreativne aktivnosti. Pri tome treba razlikovati ozljedu od ošte?enja. Sportaš ili rekreativac obi?no se ne sje?a ni na?ina ni vremena nastanka ošte?enja. Za razliku od ozljede, koja je naj?eš?e akutnog karaktera i nastaje u odre?enom i ograni?enom vremenu, ošte?enje je naj?eš?e kroni?no i nastaje kao posljedica niza uzastopnih mikrotrauma.