DOWNLOAD      .pdf 3 552 Kb

          
svibanj-lipanj

          


 

 

 

 

 

SUSTAV ORGANA ZA KRETANJE

Sustav organa za kretanje zahtijeva više znanja i napora radi unapre?enja ili barem o?uvanja zdravlja od ve?ine ostalih sustava.

  

Dijete i pokret

IGROM DO ZDRAVLJA

Djeca od najranije dobi spontano pokazuju interes za tjelesno kretanje. Mnoga djeca oponašanjem aktivnosti koje su vidjela na igralištu, u parku, dje?jem vrti?u, školi ili na televiziji, pokazuju i izravan interes za sportske aktivnosti.

  

Sportske ozljede i ošte?enja sustava za kretanje

I VJEŽBANJE TREBA NAU?ITI

Sportska ozljeda nastaje prilikom bilo koje sportsko-rekreativne aktivnosti. Pri tome treba razlikovati ozljedu od ošte?enja. Sportaš ili rekreativac obi?no se ne sje?a ni na?ina ni vremena nastanka ošte?enja. Za razliku od ozljede, koja je naj?eš?e akutnog karaktera i nastaje u odre?enom i ograni?enom vremenu, ošte?enje je naj?eš?e kroni?no i nastaje kao posljedica niza uzastopnih mikrotrauma.

  

Deformiteti sustava organa za kretanje

IZRAVNATI I OBLIKOVATI

Kralježnica predstavlja elasti?nu tvorbu u kojoj izme?u osnovnih elemenata kosti i potpornog ligamentarnog miši?nog aparata postoji stato-dinami?ka ravnoteža. Preko kralježnice prenosi se tjelesna težina na zglobove zdjelice i donje ekstremitete.

  

Lokomotorni sustav

MIŠI?I PRILAGO?ENI ZUBIMA

Sustav organa za kretanje ili lokomotorni aparat našega tijela ?ini posturu koja je najekonomi?niji odnos izme?u pojedinih dijelova tijela da bi se ono oduprlo sili teže. Postura ili zauzimanje položaja tijela u prostoru postiže se miši?nim lancem, ligamentima i zglobovima. Postura je, dakle, živ?ano-miši?na strategija da bi se postigla ravnoteža u prostoru.

  

Vratobolja

RAZGIBAVANJEM PROTIV BOLI

Tijekom života dvije tre?ine ljudi iskusi bol u vratnom dijelu kralježnice. Bol može potjecati iz bilo koje anatomske strukture vrata. Ipak, bol u vratnoj kralježnici naj?eš?e je uzrokovana spazmom (gr?om) uzdužnog miši?ja vrata.

  

Sindrom karpalnog kanala

KAD ŠAKA NE SLUŠA

Sindrom karpalnog kanala je neurokompresijski sindrom koji nastaje kao posljedica pritiska na medijalni živac (lat. nervus medianus) u podru?ju karpalnog kanala.

  

Križobolja

KAD NEŠTO RADIMO POGREŠNO

Brojni crteži i reljefi iz anti?kih vremena upu?uju na to da su ljudi od davnine patili od križobolje. I danas je znanstveno utvr?eno da ?e izme?u 65% i 80% ljudi tijekom života iskusiti tu bol.

  

Artroza zglobova

BOLNI KORACI

Artroza je degenerativni proces zgloba, odnosno proces u kojem dolazi do promjena pojedinih dijelova zgloba - hrskavice, zglobne ?ahure, zglobnih sveza - zbog istrošenosti i upotrebe zgloba pod velikim optere?enjem.

  

Reumatoidni artritis

OD KOZMETSKIH POREME?AJA DO INVALIDITETA

Reumatoidni artritis (RA) je kroni?na, progresivna, sistemska upalna bolest vezivnog tkiva, koja se primarno pokazuje na perifernim zglobovima udova, a može imati i sistemska o?itovanja. U ve?ini populacija oboljelih je oko 1%, bez obzira na zemljopisne i klimatske razlike.

  

Ankiloziraju?i spondilitis

BAMBUSOV ŠTAP

Ankiloziraju?i spondilitis (u daljem tekstu: AS) upalna je reumatska bolest koja spada u grupu spondiloartropatija – upalnih reumatskih bolesti koje zahva?aju kralježnicu i zglobove. Bolest postoji od davnina, a njene prve opise nalazimo još u 17. stolje?u.

  

Rehabilitacija

BOLESNIK IMA JEDNU ŽELJU

Kad sam "dobila u zadatak" napisati "uvodnu rije? o rehabilitaciji" za ovaj broj Narodnog zdravstvenog lista, mislila sam kako ?e mi to biti lak zadatak! Toliko godina radim u struci pa ?e to, zapravo, biti sasvim jednostavno. PREVARILA SAM SE!

  

Masaža

DODIR ZDRAVLJA

Masaža predstavlja jedan od najstarijih oblika iscjeljivanja, opuštanja i o?uvanja zdravlja. Sama rije? masaža ima podrijetlo u latinskoj rije?i „massere“, što zna?i gnje?iti, odnosno u arapskoj rije?i „massa“, što zna?i dodir, udarac, lupkanje.

  

Zdravo urbano planiranje

GRAD PO MJERI


Razmišljaju?i o tome kako zapo?eti ovu temu, a da se ne udubim u veliko teoretiziranje „što bi bilo kad bi bilo“, nametnula mi se samo jedna misao: bilo bi lijepo da urbanisti, planeri gradskih (urbanih) struktura, za realizaciju svojih znanja i ideja, poput književnika koji na prazan papir prenosi svoje djelo, mogu na nekoliko hektara slobodnog zemljišta „složiti“ idealan grad.

  

Lije?enje biljem *** Lije?enje biljem *** Lije?enje biljem

TEGOBE U MIŠI?IMA I ZGLOBOVIMA

Bolovi u miši?ima i zglobovima redovito su posljedica raznih bolesti, ali i neopreznosti i pretjerivanja u odre?enim postupcima, a uzrok može biti i okoliš u kojemu se živi ili radi te, op?enito, na?in života. Razumije se, da bi se ?ovjek oslobodio tegoba, valja otkriti i riješiti uzrok.

  

Tumori kosti u djece

NEPRIJATELJ U TIJELU

Tumori kosti u djece rijetki su; ?ine 5% svih malignih tumora dje?je dobi. Iako rijetki, ti tumori zaslužuju posebnu pozornost u pedijatrijskoj onkologiji. Budu?i da sveukupno petogodišnje preživljenje nije više od 65%, maligni tumori kosti u djece zahtijevaju brzu dijagnozu i neodgodivo lije?enje u specijaliziranim centrima.

  

RO?ENJE

Ro?enje, jednostavna rije? za tako veli?anstven doga?aj - „dolazak na svijet“.

  

Svjetski tjedan dojenja, 1.-7. kolovoza 2010.

SAMO DESET KORAKA! NA?IN KOJI ODGOVARA DJETETU

Svjetski tjedan dojenja obilježava se od 1. do 7. kolovoza, u više od 120 zemalja, da bi se žene potaklo na dojenje i unaprijedilo zdravlje djece širom svijeta.

  

Lijekovi i trudno?a

BEZOPASAN LIJEK ZA USPJEŠNO LIJE?ENJE

Trudnica ne bi smjela uzimati ni jedan lijek na svoju ruku i bez prethodne konzultacije s ginekologom. Ulažu se veliki napori u što bolje upoznavanje lijekova i njihovog djelovanja, ali danas još uvijek nedovoljno znamo o tome što se s nekim lijekom doga?a od trenutka kada je unijet u ljudski organizam do trenutka njegovog izlu?ivanja.