DOWNLOAD      .pdf 3 418 Kb

          
SIJEÄŚANJ-VELJAÄŚA

          


 

 

 

 

 

MALE RAZLIKE

Malo igre rije?ima i ujedno nekoliko op?ih pojmova. Nakon ro?enja, pripadniku naše, ljudske vrste dodijele pojam „dijete“. Rije? ima isti korijen kao i rije? „dojenje“.

  

Djeca u?e razli?ito od najranije dobi

STVARNE ILI NAMETNUTE RAZLIKE

Igra je kontinuirana i kompleksna aktivnost djeteta predškolske dobi. Ona je osnovni oblik dje?jeg življenja. Sretno djetinjstvo ne može se ni zamisliti bez svakodnevne igre i druženja s vršnjacima.

  

Odgoj za snažan identitet djevoj?ica i dje?aka

SPREMNI ZA BUDU?NOST?

Snažan osje?aj identiteta ovisi o ranim odnosima, razlikama spolova i poticajnoj okolini. Važno je omogu?iti adolescentu da razvije svoj jedinstveni osobni identitet.

  

Spolni odgoj djevoj?ica i dje?aka

NIŠTA NIJE TABU

Razmišljaju?i o ovoj temi, sjetila sam se dva doga?aja iz prakse koji na prvi pogled nisu sli?ni, ali imaju puno zajedni?koga.

  

Razlike izme?u spolova

ŽENE SU (NE)RAVNOPRAVNE

Problemi žena u društvu, na radu i u privatnom životu uvijek su aktualna tema. Sva istraživanja i statistike pokazuju da su žene danas formalno pravno ravnopravne s muškarcima, ali život i praksa to demantiraju.

  

Emancipacija i zdravlje žena

JEDNAKOST NIJE UVIJEK DOBRA

Pojam emancipacija (od lat. emancipare = otpustiti odraslog sina ili roba iz manicipiuma na slobodu) koristi se za opisivanje razli?itih nastojanja kako bi se ostvarila ravnopravnost ili politi?ka prava obespravljenih skupina.

  

Spol i mentalno zdravlje

JEDAN PLANET S DVA POLA

Dobro su poznate i dokumentirane spolne razlike u fenomenologiji poreme?aja u ponašanju djece i mladih.

  

Bolesti i razlike me?u spolovima

TKO JE JA?I

Zdravlje i bolest op?eniti su pojmovi, a kad se jednom utvrdi postojanje odre?ene bolesti, uglavnom se ne pomišlja na ?imbenike bioloških, genetskih i hormonalnih razlika me?u spolovima, koji su važni i u dijagnosticiranju i u lije?enju bolesti.

  

Bra?ni sterilitet

TRUDNO?A UZ POMO? ZNANOSTI

Bra?ni sterilitet ili neplodnost parova koji žele djecu medicinsko je, ali i pitanje širokog društvenog zna?aja. Donedavno, sve su teme vezane uz ljudsku seksualnost i reprodukciju bile tabu teme, a i mogu?nosti lije?enja bile su vrlo ograni?ene.

  

Nasilje u obitelji

NE ZATVARAJMO O?I

Nasilje u obitelji danas predstavlja ozbiljan problem kojim se društvo, u ne tako davnoj prošlosti, nije gotovo uop?e bavilo.

  

Spolne razlike u sukobima

PREGOVARANJEM PROTIV AGRESIJE

Odrasle žene preferiraju suradni?ke, kompromisne, izbjegavaju?e i prilago?avaju?e strategije ponašanja, dok su muškarci skloniji iskazivanju kompeticijske strategije ponašanja u sukobima.

  

Promocija zaštite zdravlja i sigurnosti stanara

PARTNERSTVO ZA UNAPRE?ENJE KVALITETE URBANOG ŽIVOTA

Republika Hrvatska je promjenom društvenog ure?enja temeljem Ustava, a zatim i cjelovitom zakonskom regulativom, društveno vlasništvo pretvorila u privatno te nositeljima stanarskog prava u društvenim stanovima omogu?ila da ih otkupe i postanu vlasnici.

  

Lije?enje biljem

Tegobe u miši?ima i zglobovima

  

Razlika izme?u nasljednog materijala muškarca i žene

PRI?A O IKSU I IPSILONU

Knjiga ?ovjeka (genom) složena je u poglavlja (kromosomi).
Geneti?ki ili nasljedni materijal ?ovjeka pohranjen je unutar stanice, u strukturi koja se naziva jezgra. Nasljedni materijal u ?ovjeka ?ini deoksiribonukleinska kiselina (DNK), koja je u nerazmotanom stanju duga?ka ?ak 1,8 metra.

  

Uvod

ZDRAVLJE I EKOLOGIJA

Za pojmove koji mogu biti od životne važnosti rado koristimo tu?ice. Tada su mogu?a ve?a ili manja nerazumijevanja, pa ne škodi prethodni dogovor o pojmovima koji se koriste.

  

Svjetski dan zdravlja - 7. travnja 2011.

ANTIMIKROBNA OTPORNOST:BEZ DJELOVANJA DANAS, SUTRA NEMA LIJEKA

Ovogodišnji Dan zdravlja posve?en je borbi protiv otpornosti na lijekove. Pojava antimikrobne otpornosti u svijetu nije novost, ali postaje ozbiljna prijetnja: potrebne su brze i zajedni?ke mjere da bi se izbjeglo vra?anje u preantibioti?ko vrijeme.