DOWNLOAD      .pdf 3 411 Kb

          
OŽUJAK-TRAVANJ

          


 

 

 

 

 

Uvod

ZDRAVLJE I EKOLOGIJA

Za pojmove koji mogu biti od životne važnosti rado koristimo tu?ice. Tada su mogu?a ve?a ili manja nerazumijevanja, pa ne škodi prethodni dogovor o pojmovima koji se koriste.

  

Svjetski dan zdravlja - 7. travnja 2011.

ANTIMIKROBNA OTPORNOST:BEZ DJELOVANJA DANAS, SUTRA NEMA LIJEKA

Ovogodišnji Dan zdravlja posve?en je borbi protiv otpornosti na lijekove. Pojava antimikrobne otpornosti u svijetu nije novost, ali postaje ozbiljna prijetnja: potrebne su brze i zajedni?ke mjere da bi se izbjeglo vra?anje u preantibioti?ko vrijeme.

  

Vode za pi?e

BOGATA SMO ZEMLJA

Voda je najdragocjeniji prirodni resurs naše zemlje. Potrebe za vodom u cijelom svijetu svakim danom rastu. Od sveukupne koli?ine vode na Zemlji, 97,5% je slana voda, 2,5% slatka voda, od ?ega je najve?i dio vezan u ledenjacima, tako da se procjenjuje da je samo 1% slatke vode pogodan za pi?e.

  

One?iš?enje zraka i zdravlje

DANAS DOSTUPNI PRECIZNI PODACI

Utjecaj one?iš?enja zraka na zdravlje ima višestoljetnu povijest. Prvom žrtvom one?iš?enog zraka smatra se Plinije stariji, admiral rimske flote, koji je umro na plaži u Napulju u vrijeme erupcije Vezuva 78. g. n. e. No, kako sam kroni?ar Tacit napominje, admiral je patio od respiratornih bolesti, a boravak u blizini eruptivnog vulkana pogoršao mu je zdravstveno stanje i izazvao smrt.

  

Higijena hrane

PERI RUKE PRIJE JELA...

Mikroorganizmi koji mogu ugroziti zdravlje ljudi imaju razli?ite putove širenja, uvjete razmnožavanja i rasta, na?in ulaska u organizam doma?ina i mogu?nosti preživljavanja u nepovoljnim uvjetima. U ljudski organizam mogu se unijeti izravno zaga?enom hranom ili vodom, mogu? je i prijenos predmetima koji se koriste prilikom pripremanja hrane. Izvor zaraze može biti i zaražena osoba.

  

Kemijsko one?iš?enje hrane

?OVJEK – NA KRAJU PREHRAMBENOGA LANCA

Pravilna prehrana i opskrba dovoljnim koli?inama zdravstveno ispravne hrane jedan je od glavnih temelja zdravlja pu?anstva.

  

Dioksini u hrani i okolišu

OTROVI IZ MASTI

Dioksini su vrlo rasprostranjene toksi?ne tvari u okolišu, koje su posljedica tehnoloških aktivnosti ?ovjeka.

  

Geneti?ki modificirana hrana

POJA?ANOM PROIZVODNJOM PROTIV GLADI

Geneti?ki modificirana hrana sadržava geneti?ki modificirane organizme (GMO) kojima je geneti?ki materijal promijenjen pomo?u tehnika geneti?kog inženjerstva (tzv. „rekombiniraju?a DNA tehnologija“), dakle ne na prirodan na?in.

  

Buka i zdravlje

VIBRACIJA ?VRSTIH I PLINOVITIH MOLEKULA

Poznati po?eci prou?avanja zvuka, odnosno muzi?kih zakonitosti, sežu u daleko 6. st. pr.n.e. (Pitagora, pokus sa strunom), nakon ?ega su mnogi znanstvenici sustavno proširivali spoznaje o složenoj interakciji zvuka i sluha.

  

Zaštita okoliša od buke

I BUKA MOŽE BOLJETI

Buku predstavlja svaki nepoželjni zvuk koji ometa ?ovjekov rad i odmor, ugrožava sigurnost i ošte?uje ?ovjekovo zdravlje. Procjenjuje se da je trenutno 44% stanovnika Europe izloženo takvim razinama buke koje stru?njaci smatraju štetnima.

  

Zaštitimo okoliš

OTPAD NIJE SME?E

Papir, tetrapak, plastika, staklo i mnogi drugi sastojci ku?nog otpada nisu sme?e, ve? dragocjena sirovina za dobivanje novih proizvoda. Sme?e postanu onog trenutka kad ih se baci u kontejner za miješani ku?ni otpad.

  

Zaštita okoliša

OTPADNI PAPIR NIJE SME?E, VE? DRAGOCJENA SIROVINA

Papir postaje sme?e onog trenutka kada ga se baci u kontejner za miješani ku?ni otpad. Gdje ga odložiti kako bi završio u tvornici i zaista postao sutrašnje novine?

  

Zra?enja

VIDLJIVO I NEVIDLJIVO - KOLIKO JE OPASNO

Zemlja ne pripada ?ovjeku, ve? ?ovjek pripada Zemlji. Znamo mi to dobro. Sve je u me?usobnoj vezi, poput obitelji koja je sjedinjena krvlju. Sve je povezano. ?ovjek ne tka tkivo života, ve? je on samo vlakno u njemu. Što u?ini tkanju, u?ini i sebi samome.
(Poruka indijanskog poglavice bijelom ?ovjeku)

  

Pneumokonioze

PLU?A – NEZAŠTI?EN ORGAN

Bolesti izazvane djelovanjem okoline odgovaraju poreme?ajima koji nastaju zbog one?iš?enja zraka, tla ili vode, kao i djelovanja mnogih otrovnih ili potencijalno štetnih fizikalnih ili kemijskih sredstava, koja se uobi?ajeno nalaze u ?ovjekovom okružju.

  

Alergije

SVE ŠTO STE ŽELJELI ZNATI

Danas svaka peta beba pati od nekog oblika alergije. Alergije spadaju u najrasprostranjenije bolesti 21. stolje?a. Dokazano je da zdrava ishrana majke u trudno?i, kao i prestanak pušenja, mogu u velikoj mjeri umanjiti mogu?nost nastanka alergije kod djeteta.

  

Peludne alergije

ŠETNJA NAKON KIŠE

  

Kronobiologija

POD UTJECAJEM VLASTITOGA RITMA

Kronobiologija je znanstvena disciplina koja se bavi prou?avanjem ritmi?kih pojava u živim organizmima koje osciliraju izme?u dvije granice pod kontrolom homeostatskih (adaptivnih) mehanizama. Sinonim za kronobiologiju je i bioritmologija.

  

Prikaz knjige

ZAHVALNOST ŽIVOTU I ZALJUBLJENOST U ŽIVOT

Nakon knjige “Tajna”, koja je prevedena na 46 jezika, australska spisateljica Rhonda Byrne napisala je knjigu “Mo?” (kod nas u izdanju V.B.Z., Zagreb, 2010.). Za ?itatelje Narodnog zdravstvenog lista ovdje iznosim one ideje koje su meni u toj knjizi bile najinteresantnije.

  

Zarazne bolesti

OPASNOST JE SVUDA OKO NAS

Zdravlje je, prema definiciji, stanje potpunog tjelesnog (fizi?kog), duševnog (psihi?kog) i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti (Ustav Svjetske zdravstvene organizacije, 1946.).

  

UVODNIK

ZDRAVLJE I SPOL(NOST)

  

Seksualnost

ODRAZ NAS SAMIH

„Seksualnost je ono što od nje napravimo. Skupa ili jeftina roba, sredstvo produžetka vrste, obrana od usamljenosti, oblik komunikacije, oru?e agresije (vlasti, mo?i, kazne i potiskivanja), kratkotrajna zabava,