DOWNLOAD      .pdf    496 Kb

          
siječanj - veljača 2001.

          

Udruživanje radi zdravstvene potrebe

Moderna medicina, odnosno sustav zdravstvene zaštite druge polovice XX. stoljeća, prihvaća činjenicu da "medicinska zaštita - profesionalna zdravstvena pomoć" niti može niti treba rješavati sve razine zdravstvene zaštite.
Da se podsjetimo, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), u svojim općim dokumentima o unapređenju, očuvanju zdravlja i liječenju bolesti, upućuje na tri razine djelovanja u sastavu zaštite zdravlja:
o samopomoć - samozaštita,
o uzajamnu pomoć - suzaštiti i
o stručnu (profesionalnu) pomoć - medicinsku zaštitu.
Kad se radi o kroničnim (neizlječivim) bolestima, ili trajnom hendikepu, ili drugom stanju koje dovodi do posebnih potreba, ljudi (pacijenti, roditelji djece - pacijenata) osjetili su potrebu i počeli se udruživati. Među prvima i najuspješnijima bile su udruge liječenih alkoholičara.
Takvo sudjelovanje u rješavanju pojedinog zdravstvenog problema po definiciji odgovara spomenutoj (drugoj) razini: uzajamnoj pomoći - suzaštiti.
SZO, u ciljevima za XXI. stoljeće, udruživanju "laika" ne posvećuje poseban cilj iako u više svojih ciljeva upućuje i na tu razinu zdravstvene zaštite.
Poseban je problem pitanje: tko, kada i kako treba pokretati udruživanje oko pojedinih zdravstvenih problema. Sigurno nije dobro da udruživanje bude odgovor na "društvenu" nebrigu onih koji su odgovorni za cijeli sustav zdravstvene zaštite. Odgovorni su prije svega oni koje popularno nazivamo "politika", ali nije manje odgovoran ni sektor profesionalne zdravstvene zaštite. U tom smislu, nebriga bi značila nekompletnu zaštitu pa bi udruživanje bilo izraz nužde.
Gledajući pozitivistički, udruživanje bi trebalo biti izraz potrebe, ali i sposobnosti unapređenja sustava (ciljane) zdravstvene zaštite. Poznato je da posebno motivirani laici mogu razviti visoku razinu sposobnosti pružanja širokog spektra postupaka, ali i zavidnu razinu znanja o problemu.
Što je u tom slučaju daljnja uloga "odgovornih"?
Onih prvih - politike: osigurati punu potporu udrugama, uzimanjem u obzir potrebnih sredstava potpore prigodom kalkuliranja ukupnih zdravstvenih potreba i mjerama nagrađivanja posebno uspješnih, a onih drugih - zdravstvene struke: pružiti bezrezervnu potporu znanjem.
Iz svega rečenoga, treba očekivati dalji razvoj suzaštite osnivanjem i radom udruga kao dijela zdravstvenog sustava, u sinergiji, a ne u eventualnoj oporbi zdravstvenoj profesiji. Sve uz uvjerenje da su ljudski izvori uzajamnosti i solidarnosti nepresušni.

 

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Udruga osoba s cerebralnom i dje?jom paralizom Rijeka

Suradnja obitelji i drutva

Udruga je osnovana na inicijativu roditelja djece s cerebralnom i dje?jom paralizom, davne 1976. godine, pod nazivom Drutvo invalida sa cerebralnom i dje?jom paralizom. U to vrijeme to je bila prva udruga u Hrvatskoj takvog oblika. Nosioci su rada Udruge kroz sve protekle godine bili roditelji osoba s cerebralnom paralizom, osobe s dje?jom paralizom i stru?ni suradnici.

  

Udruga za pomo? osobama s mentalnom retardacijom

Uloga roditeljskih udruga u razvijanju svijesti o osobama s mentalnom retardacijom

Obra?aju?i vam se kao roditelj osobe s mentalnom retardacijom, viegodinji suradnik u oblicima roditeljskog organiziranja i pokreta? brojnih aktivnosti vezanih za unapre?ivanje kvalitete ivljenja i poloaj osoba s mentalnom retardacijom na lokalnoj razini, smatram potrebnim ista?i da se pitanje razine svijesti o mogu?nostima i statusu osoba s mentalnom retardacijom u naem drutvu, a osobito u malim sredinama, nije zna?ajnije pomaklo od ve? znanih predrasuda.

  

Rad Centra za radno-proizvodne aktivnosti invalidnih osoba Rijeka

RADNO SPOSOBNI ?LANOVI DRUTVA

Centar za radno-proizvodne aktivnosti (RPA) invalidnih osoba Rijeka malena je, simpati?na ustanova socijalne skrbi, sazdana od veli?ine prisutnosti u svim programskim segmentima Ministarstva rada i socijalne skrbi, upanije, Grada, karitativnih ustanova, roditelja, donatora, sponzora te vrijednosti hendikepiranih osoba, kao i posebnosti djelatnika.

  

Aktivnosti Udruge za zatitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja "Ti?"

BATINE NISU ODGOJNA MJERA

U Rijeci je 1. srpnja 2000. godine zapo?elo raditi Savjetovalite za zatitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja, u Camberijevoj ulici br. 7. Njegovim osnivanjem ispunjen je jedan od najvanijih ciljeva koji su postavili ?lanovi Udruge "Ti?" svojim udruivanjem pred dvije godine.

  

SOS-TELEFON ZA POMO? RTVAMA NASILJA

  

RAD UDRUGE DISTROFI?ARA PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE

Razviti optimizam i ivotnu upornost oboljelih

Mii?na distrofija naju?estalije je oboljenje u grupi kroni?nih mii?nih i neuromii?nih bolesti, ?ija je karakteristika slabost i stalno, progresivno propadanje mii?nog tkiva. S vremenom slabost mii?a postaje sve o?evidnija te bolesnik biva osu?en na tu?u pomo? i u ve?ini slu?ajeva vezan za invalidska kolica.

  

Rad Udruge za oboljele od HIV-a i AIDS-a

Samozatitom sprije?iti obolijevanje

Hrvatska udruga za oboljele od HIV-a i AIDS-a - HUHIV osnovana je 5. listopada 1999. godine, na inicijativu oboljelih, sa svrhom rjeavanja njihovih problema. Cilj je Udruge prevencija i pomo? oboljelima te njihov primjeren medicinski i drutveni tretman.

  

ANTISTIGMA - program shizofrenih bolesnika rije?ke Udruge za unapre?enje mentalnog zdravlj

Otvorite vrata oboljelima

Kada je prije nepuna dva mjeseca rije?ka Udruga za unapre?enje mentalnog zdravlja "Zajedno" konferencijom za novinare po?ela predstavljati "Antistigma - program shizofrenih bolesnika", to je samo jedna od njenih aktivnosti, zavrtio se kota? procesa senzibiliziranja nae javnosti za ivot i probleme pogo?enih tom bole?u i njihovih blinjih.

  

Rad Udruge slijepih Primorsko-goranske upanije

Otkloniti ograni?enja slijepih osoba

Pisati ili govoriti o Udruzi ne moe se bez povijesnog pristupa, jer do onoga to jest, to zna?i i ?emu danas tei te kakvo je mjesto imala populacija slijepih u drutvu ne moe se do?i bez pogleda u prolost, kao i shematskog pristupa postojanju i razvitku populacije slijepih.

  

SAMOZATITA U ASTMI I ALERGIJAMA - UDRUGA ASMAL

Programi edukacije visokostruko korisni

Utvr?ivanjem i pra?enjem zdravstvenih potreba pu?anstva mogu?e je prou?avati odre?ene indikatore zdravstvenog stanja cjelokupne populacije, kao i potronju u zdravstvenoj djelatnosti. Zbog ?injenice da su sredstva za zdravstvenu skrb limitirana, neophodno je utvrditi vode?e javnozdravstvene probleme koji imaju tendenciju porasta i razvoja, a na osnovi objektivno utvr?enih zdravstvenih potreba pu?anstva, koje treba razlikovati od zdravstvenih zahtjeva.

  

MENTALNA RETARDACIJA

  

SAVJETOVALINI RAD U SLUBI KOLSKE MEDICINE

Problemi adolescenata zahtijevaju pozornost

Rad na zdravstvenoj zatiti kolske djece i mladei u dananjim uvjetima bitno se razlikuje od nekadanjeg. Promjene u radu nastale su zbog pojave novih zdravstvenih problema u toj populacijskoj skupini. Danas se, za razliku od ranije, javlja velik broj neuroti?nih manifestacija vezanih za kolsku i adolescentnu dob, kao i razli?iti oblici poreme?enog ponaanja. U prvi plan su, dakle, problemi odrastanja, spolno prenosive bolesti i bolesti ovisnosti.

  

PREVENCIJA PUENJA

PUENJE JE SKUPA NAVIKA

Prevencija puenja nije nimalo lak ni jednostavan posao. To priznaje i Svjetska zdravstvena organizacija, koja je aktivno uklju?ena u proces prevencije, ali nije zadovoljna rezultatima.

  

RAD OTVORENOG KRUGA I USTANOVE ASK

Rjeavanje problema razvojem kreativnosti

Adolescencija je period u ivotu kada se pojedinac nalazi na prekretnici izme?u dje?jeg i odraslog doba. Mnogi mladi ljudi upravo u tom periodu doivljavaju gomilu psihi?kih problema. Name?e se potreba da postanu odrasle osobe, a ne znaju kako.

  

Izostanci - izbor u?enika

Ja sam odgovoran za ono to ?inim

Prilikom upisa u eljenu srednju kolu nai u?enici uglavnom su vrlo motivirani. Ali kada krenu u izabranu kolu, po?inju sve vie izostajati. Iz godine u godinu, kolske obveze, kojih nema malo, izbjegavaju se; roditelji ponekad olako shva?aju opravdanje izostanaka. Rezultat su takvog ponaanja slabiji uspjeh u?enika i odgojne mjere.

  

TO RE?I BOLESNIKU OD RAKA?

"Bolesnika ?u tititi od svega to bi mu moglo koditi ili nanijeti nepravdu." To je dio iz Hipokratove prisege to je polae svaki lije?nik prije nego primi u ruke diplomu doktora sveukupne medicine.

  

TRANSPLANTACIJA BUBREGA

Metoda izbora kod potpunog zatajenja rada bubrega

Dvadeseto stolje?e ostt ?e zabiljeeno u povijesti medicine po po?etku uspjenog presa?ivanja organa u svrhu lije?enja. Ve? je pred Prvi svjetski rat bio poznat znatan dio kirurke tehnike transplantacije bubrega, ali se nije moglo nastaviti jer nije bilo mogu?e obuzdati imuni odgovor organizma doma?ina na presa?eni organ.

  

LIMFADENOPATIJA U DJECE

Kvrice u vratu

Pove?anje limfnih ?vorova ili limfadenopatija u djece ?est je razlog zabrinutosti roditelja i povod da se obrate lije?niku. Ve?ina limfnih ?vorova u novoro?enog djeteta ne moe se napipati.

  

POBOLJAVANJE ZDRAVLJA TJELESNOM AKTIVNO?U

U TENISICAMA K ZDRAVLJU

Prava je prijetnja zdravlju gotovo ve?ine stanovnika cijeloga svijeta, pa tako i u nas, naglo smanjenje tjelesne aktivnosti u svakodnevnom ivotu, poznato pod imenom hipokinezija.

  

Razvoj na?ela pruanja prve pomo?i kroz 50 godina

UGRIZ ZMIJE

U posljednje stolje?e medicina ubrzano i nezadrivo ide naprijed. Taj se napredak zahvaljuje napretku tehnologije. Informatika globalizira znanja o medicini i svaku novost iri najve?om brzinom svuda po svijetu.

  

SVECI - ZATITNICI OD BOLESTI U NAOJ MEDICINSKOJ TRADICIJI

  

IZVLA?ENJE IZ VOZILA

Kako se ozlije?eni izvla?e iz vozila?