DOWNLOAD      .pdf 9 000 Kb

          
SRPANJ-KOLOVOZ

          


 

 

 

 

 

UVODNIK

Anatomija i fiziologija ljudskoga bi?a

Oni koji ?e se, pozivom ili na drugi na?in, posvetiti zdravlju ljudskih bi?a, na samom po?etku usvajanja znanja i vještina susrest ?e se s gra?om i ulogom pojedinih dijelova i potom cijeloga tijela. No, što je s onom ogromnom ve?inom ostalih?

  

Svjetski tjedan dojenja 2011.

RAZGOVARAJ SA MNOM - DOJENJE JE 3D ISKUSTVO

  

Mozak ?ovjeka

MISTERIJ KOJI TRAJE

Središnji živ?ani sustav (SŽS ili CNS) dio je živ?anog sustava koji koordinira aktivnosti svih dijelova tijela svih višestani?nih životinja i sastoji se od dva osnovna dijela: mozga i ki?mene moždine. U njima se nalaze podru?ja ispunjena pretežno živ?anim stanicama - neuronima (siva tvar) i podru?ja ispunjena mijeliziranim nervnim vlaknima (bijela tvar).

  

Probavni sustav

PRERADA ŽIVOTNE ENERGIJE

Tijekom povijesti ?ovjek je probavnom sustavu, kao skoro niti jednom drugom sustavu, dodjeljivao posebnu, gotovo magi?nu ulogu. Iako je u današnjem modernom medicinskom shva?anju takva misti?na predodžba napuštena, svatko mora ostati zapanjen ?injenicom da tijekom života prosje?nog ?ovjeka kroz probavni sustav pro?e oko 50 tona hrane i oko 42 000 litara teku?ine.

  

Dišni (respiratorni) sustav

IZMJENA PLINOVA U ORGANIZMU

Dišni (respiratorni) sustav ?ovjeka dijeli se na gornji i donji. Gornji dišni sustav tvore nos, paranazalni sinusi, ždrijelo i grkljan. Donji dišni sustav sastoji se od dušnika, dušnica i plu?a.

  

Endokrini sustav

KONTROLORI ŽIVOTNIH FUNKCIJA

Djelovanje organizma reguliraju dva glavna kontrolna sustava: živ?ani sustav i endnokrini sustav, ?iji je rad umnogome povezan i uvjetovan radom živ?anog sustava. Endokrini sustav je složen sustav žlijezda s unutarnjim izlu?ivanjem (endokrinih žlijezda).

  

Urinarni sustav muškaraca

VODA ISPIRE OTROVE

Naoko mala razlika u žena i muškaraca, ipak je zna?ajan ?imbenik u o?uvanju zdravlja ina?e identi?nog gra?om i funkcijom, po život neophodnog sustava - urinarnog sustava u ?ovjeka.

  

Poreme?aji erekcije

KADA ŽELJA NIJE DOVOLJNA

Erektilna disfunkcija ili impotencija (u daljem tekstu ED) naj?eš?i je seksualni problem u muškaraca. ED definiramo kao trajnu nemogu?nost postizanja i održanja erekcije kojom bi se osigurala seksualna aktivnost. Rije? je o vrlo ?estom oboljenju pa iz dostupnih podataka vidimo da jedan od deset muškaraca u svijetu ima problem tipa ED.

  

Sedam problema odgoja i roditeljstva

NJEŽNO I DOSLJEDNO

Podizanje djece nedvojbeno je jedno od najljepših i najzahtjevnijih iskustava koje ljudsko bi?e može imati. Previše pravila i smjernica ubija život u nama, a premalo njih vodi u kaos opasan po život.

  

Sustav organa za pokretanje

TIJELO U AKCIJI

Sustav organa za pokretanje sastoji se od skeleta (uklju?uje kosti, hrskavice i ligamente) i pripadaju?ih miši?a.

  

Uloga roditelja u formiranju ne/zdravih prehrambenih navika

HRANA - POTICAJ I IZVOR UNUTARNJEG MIRA

Kao što biljci za život, rast i razvoj trebaju svjetlost, toplina, voda i zrak, tako i ?ovjeku, da bi živio, trebaju hrana i voda, zrak (disanje),kretanje, spavanje, sigurnost i reprodukcija. Dakle, svaki ?ovjek treba svakodnevno zadovoljavati svoje biološke potrebe.

  

Pravilna prehrana

BUDU?NOST JE U SJEMENJU SADAŠNJOSTI

O uskoj povezanosti, me?uovisnosti funkcija crijeva i mozga Hanne Marquardt piše: “Probava nije samo tjelesni, nego i duševni proces. O?ita oblikovna sli?nost izme?u mozga i crijeva - izme?u crijevnih petlji i moždanih vijuga - nije slu?ajna jer oblik uvijek sadrži neku informaciju i služi nekoj funkciji. U stru?noj literaturi posljednjih se godina crijeva vrlo ?esto nazivaju „nesvjesnim mozgom u trbuhu“.

  

Voda

ISTINE I MITOVI

Voda je najvažniji faktor u nastajanju života. ?ak je 80% Zemljine površine pokriveno vodom, a naše je tijelo sadrži još više, do 90%. Dakle, sav je život nastao i održava se u vodi. ?ovjek može živjeti bez vode svega 72 sata. (D. Ple?ko, ?udesna voda)

  

Higijena

?ISTE RUKE - POLA ZDRAVLJA

Tijekom svakodnevnih aktivnosti na rukama se može na?i više od 3 000 bakterija, a prljave, klicama zaga?ene ruke naj?eš?i su prenosioci uzro?nika crijevnih, respiratornih i kožnih zaraznih bolesti.

  

Psihologija i duhovnost Anthony De Mella

ŽIVOT JE GOZBA

Anthony De Mello ro?en je 1931. godine u Bombayu u Indiji. Kao mladi? stupio je u Družbu Isusovu. Studirao je filozofiju u Barceloni (Španjolska), psihologiju u Chicagu (SAD) i duhovnost na Sveu?ilištu Gregoriana u Rimu (Italija).