DOWNLOAD      .pdf 2 367 Kb

          
STUDENI-PROSINAC

          


 

 

 

 

 

OBITELJ I / ILI PORODICA

OBITELJ I / ILI PORODICA

  

Kvalitetno roditeljstvo

KREATIVAN RODITELJ, KREATIVNO DIJETE

„Stvara nas i oblikuje ono što volimo i u što vjerujemo.“
Mi smo proizvod vlastitih misli, osje?aja i aktivnosti koje ?inimo. Mi smo humanoidni oblik naše inteligencije i naše kreativnosti, odraz i ogledalo onih koji u nas gledaju.

  

Terapijski rad s obitelji kao kontekst za nova u?enja

U?ENJE PRIJE NASTANKA PROBLEMA

S pozicije djeteta, prili?no je apstraktno što zna?i biti roditelj; ?ak i kad to jednom postaneš, shvatiš da to nije nimalo lako! Iz dje?je perspektive puno lakše izgleda biti roditelj no dijete, a iz roditeljske perspektive izgleda puno lakše biti dijete no roditelj! Ovisno iz kojeg kuta gledamo!

  

Djeca i brakorazvod roditelja

NARUŠENO UPORIŠTE

Kulturološki gledano, brakorazvod je danas mogu?nost za kojom partneri, koji nisu našli zajedni?ki jezik u životu, znatno više posežu, ne pristaju?i na nekadašnje: ''što ?e ljudi re?i'' ili ''moramo ostati u braku radi djece''.

  

Što je to obitelj

DRAGOCJENI DJEDOVI I BAKE

Na pitanje – što je to obitelj, svatko ima svoju definiciju i svako odre?enje bilo bi pravo, no ono u ?emu bi se svi suglasili bilo bi: “Obitelj je organizirani sustav odnosa u kojem sudjeluje više ?lanova vezanih srodstvom, a ?ije je ponašanje i doživljavanje u stalnoj me?uovisnosti.

  

Prilagodba djeteta na vrti?

PO?ETAK JE TEŽAK

Za ve?inu djece vrti? predstavlja prvo odvajanje od roditelja, nepoznat prostor u kojem ga roditelj ostavlja nepoznatim ljudima.

  

Vrijeme je za spavanje

ZDRAVE NAVIKE ZA CIJELI ŽIVOT

Osim za vas, vrijeme odlaska u krevet može biti vrlo teško i za vaše dijete. Djeca naj?eš?e izbjegavaju spavanje jer se boje da ?e nešto propustiti, zbog straha od mraka, mokrenja u krevet, zato što su se zaigrala ili pak jer iskušavaju svoju mo?.

  

Dje?je laži

ZA ODGOJ U ISTINOLJUBLJU

Svi smo bili svjedoci nekih dje?jih neistina ili laži. Dok roditelji koriste laži kao pre?ac do željenog cilja, djeca lažima naj?eš?e pokazuju strah od posljedica njihovog postupka. Tako?er, djeca lažu da bi zaštitila nekoga drugog ili im je stvarnost, jednostavno re?eno, dosadna.

  

Ovisnost

POGLED NA SVIJET DRUGIM O?IMA

Postavljam si brojna pitanja u vezi s ovisnoš?u. Npr., o ?emu sam sve sama ovisna i što zapravo kompenziram s previše nezdrave hrane, gledanja u TV ili op?enito brojnim neadekvatnim navikama koje imam i koje nikome ne donose puno sre?e.

  

Prehrana osoba zlatne dobi

ZDRAVO I URAVNOTEŽENO

Posljednjih desetlje?a životni vijek ?ovjeka znatno se produžio te smo svjedoci ?injenice da sve grane gospodarstva u starijim potroša?ima vide potencijalne klijente.

  

Zna?aj ozljeda lica

NEVIDLJIVA KOREKCIJA

Radi lakšeg razumijevanja teksta, korisno je pojasniti naziv «maksilofacijalna kirurgija». Termin se sastoji od dvije latinske rije?i: «maxilla», što zna?i ?eljust, i «facies», što predstavlja lice. To zna?i da je podru?je rada maksilofacijalne kirurgije patologija ?eljusti, usta, lica, ali i vrata.

  

Novo u fizikalnoj terapiji i sportu

HUBER MOTION LAB

Dobra kondicija, uskla?enost i balans miši?a tijela, a posebno snaga dubokih miši?a kralježnice koji, osim što je drže uspravnom, omogu?avaju njezino pokretanje i fleksibilnost, osnova su za normalno podnošenje svakodnevnih optere?enja suvremenog života.

  

Upotreba mobitela

OPASNOST U VOŽNJI

Nije mali broj prometnih nesre?a koje ukazuju na rastu?u opasnost: upotreba elektronskih aparata (mobiteli, CD-i) za vrijeme vožnje odvra?a pažnju voza?a. Sve ?eš?e upotrebljavamo mobitel dok vozimo.

  

Križaljka

Križaljka

  

Živjeti s kroni?nom bolesti djeteta

ŽIVOT BEZ OGRANI?ENJA

Kroni?ne bolesti u djece nisu rijetke: otprilike svako šesto dijete ima neki oblik kroni?nog poreme?aja, a svaka od tih obitelji ima svoju pri?u. Pri?e se, naravno, razlikuju po tome o kojoj je bolesti rije? te kako i kada je bolest otkrivena, ali osje?aji i reakcije djece i roditelja vrlo su sli?ni.