DOWNLOAD      .pdf 

          
RUJAN-LISTOPAD

          


 

 

 

 

 

ODGOVORNOST ZA ZDRAVLJE I ZAJEDNICA

  

Socijalno zdravlje

ZAJEDNO SMO ZDRAVIJI

?esto se kaže da je ?ovjek socijalno bi?e. Što to ustvari zna?i i kako se odražava na zdravlje? To zna?i da živi u zajednici i ima interaktivni odnos s njom, tj. pojedinac utje?e na stanje zajednice i zajednica na njega. U zdravstvenom smislu re?eno, bolest pojedinca utje?e na zajednicu, ali i bolest zajednice na pojedinca. Naravno, isto tako i zdravlje.

  

Socijalno zdravlje starijih osoba

KNJIGA, PRIJATELJI I SMIJEH

Starenje je prirodan fiziološki proces, normalan slijed u životnom ciklusu svakog od nas. Zapo?inje ve? od za?e?a i traje sve do naše smrti. Za razliku od starenja, starost je stanje naše svijesti. Stari smo onoliko koliko se osje?amo starima.

  

Socijalne devijacije kod mladih

TRANZICIJA I U ODGOJU

Svako društvo posjeduje istinski kapital u svojim mladim ?lanovima. Pretpostavka je da ?e zdravi mladi, obrazovani i zadovoljni ljudi koristiti vlastite potencijale za osobni i društveni napredak, stvaraju?i socijalni, kulturni, umjetni?ki i ekonomski potencijal neke zemlje, tj. društva.

  

Roditeljska prevencija emocionalnih i ponašajnih problema

VJETAR U KRILA

Zaštita prava i interesa djece rizi?nog ponašanja i djece koja manifestiraju poreme?aje u ponašanju važno je podru?je djelovanja. Razlozi takvog stanja izrazito su složeni te zahtijevaju poja?anu pažnju stru?njaka i znanstvenika, kao i intenzivno koordinirano djelovanje nadležnih, kako bi se poboljšala zaštita svih skupina djece.

  

Prihva?anje i razvoj odgovornosti

KOMPLEKSAN RAZVOJ OSOBNOSTI

  

Psihosocijalne posljedice nezaposlenosti

KRIZA KUJE NOVO ZNANJE

Materijalna sigurnost, aktivan život, raznolikost dnevnih sadržaja i društvenih uloga, raznolikost socijalnih interakcija, vremenska i organizacijska struktura dana, kao i ostvarenje osobnog identiteta kroz radnu ulogu, blagodati su koje pruža zaposlenje.

  

Socijalna skrb

PUT KA ZDRAVLJU

U sustavu socijalne skrbi postoje prava i usluge koje se pružaju zbog prisutnosti bolesti u onom užem, medicinskom smislu. Ali sustav socijalne skrbi kao cjelina postoji zato da pomogne korisnicima i zajednici kao cjelini da se približe zdravlju kako ga definira Svjetska zdravstvena organizacija.

  

Rad udruga civilnoga društva

GRA?ANIN - PACIJENT

We don't want our doctors to work for us but with us! (Ne želimo da naši lije?nici rade za nas, nego s nama!) Jack Apfel, Diabetes UK Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa! Arthur Schopenhauer

  

Konformizam

NORME I SOCIJALNI PRITISAK

Za uskla?eno djelovanje neke skupine ili grupe važno je da se ?lanovi ponašaju u skladu s odre?enim pravilima ili normama. Obitelj bi teško uskla?eno djelovala ako bi svaki ?lan u razli?ito vrijeme odlu?io objedovati, gledati televiziju, spavati... Što bi se tek dogodilo u gradskom prometu kada se ne bi poštivali prometni znakovi, npr. ako se na znak crvenog svjetla ne bi propuštala vozila iz drugog smjera i sli?no...

  

Zdravo je nadati se

NAJBOLJI LIJEK - PORICATI NAJGORE I O?EKIVATI NAJBOLJE

Pacijenti koji idu na operaciju obi?no slijede jednu od dviju mentalnih strategija: poricanje ili oprez. Oni u grupi «poricanje» izbjegavaju detaljno razgovarati o svojoj operaciji s bilo kim, niti žele mnogo znati o rizicima. Za razliku od njih, oni iz grupe «oprez» raspravljaju o svakom detalju operacije, o svakom detalju svoje bolesti, žele znati sve rizike operacije, kao i rizike ako se ne podvrgnu operaciji, sve potencijalne komplikacije itd.

  

Kožne promjene lica i vrata

ZA ZDRAVLJE I LJEPOTU

Koža je najve?i ?ovjekov organ, vidljiv, estetski zna?ajan, vrlo razli?it kod svakog ?ovjeka, genetski uvjetovanog izgleda i, kao svaki drugi organ, podložna bolestima. Na koži mogu postojati razli?ite promjene - pigmentacije, madeži, razne dobro?udne izrasline (fibromi, dermoidne ciste, dobro?udni tumori od žlijezda znojnica, lojnica, folikula dlake i dr.), ali i zlo?udni tumori.

  

Svjetski dan srca 29. rujna 2012.

JEDAN SVIJET, JEDAN DOM, JEDNO SRCE

Predrasuda je da sr?ane bolesti i moždani udar poga?aju samo starije, muškarce i bogate. Sr?ano - žilne bolesti poga?aju žene jednako kao i muškarce iako je njihov rizik za obolijevanje jako podcijenjen.

  

Komunikacija u zdravstvu

VIŠE OD RIJE?I

Komunikacija je prijenos informacija izme?u dvije ili više osoba. Naro?ito je bitna ako su u pitanju osobe koje trebaju pomo?. Na?in komuniciranja trebao bi slati poruke poštivanja, empatije i brige za bolesnu osobu.