Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije
 
MLADI - SOCIJALNA I EKONOMSKA UKLJUČENOST
 
Tim za mlade okupio se u svrhu pružanja adekvatne potpore mladima; svojim radom i iskustvom pridonosi razvoju društva, naročito mladih kao naosjetljivije društvene skupine.
 
 
Plan je prioriteta prilagoditi strategiju prema Socijalnoj agendi Europske komisije, čiji je cilj istaknuti obveze Europske unije u polju zapošljavanja i socijalne politike.
Nezaposlenost mladih u znatnom je porastu (naročito u Republici Hrvatskoj) pa je nužno mladima pružiti osjećaj sigurnosti i samopouzdanja te vratiti povjerenje u sustav. Bit je tog prioriteta ojačati društvenu odgovornost za položaj i perspektive mladih, koja je sada nedostatna.
Mlade percipiramo kao društvenu skupinu koja je potencijal za razvoj i napredak zajednice. Oni su ujedno i najranjiviji dio populacije jer se nalaze u razdoblju sazrijevanja i prelaska u svijet odraslih. Međutim, mladi u današnjici smatraju se posebno ugroženom skupinom jer se općenito nalaze u nepovoljnijem društvenom i gospodarskom položaju nego druge dobne skupine (teže se zapošljavaju, ne raspolažu imovinom, nemaju mogućnost kupovine imovine, ne mogu se osamostaliti i dr.).

Obrazovanje i posao
Možemo posebno istaknuti dvije skupine mladih u današnje vrijeme: nezaposleni mladi i mladi u riziku ispadanja iz sustava obrazovanja. Mladi i njihove mogućnosti - čiji je to problem? Da li samo obitelji u kojoj žive ili i društvene zajednice? U kojoj mjeri društvena zajednica preuzima odgovornost za socijalizaciju mladih, za stvaranje mogućnosti? Što se događa kad obitelj nije u stanju dati optimalne uvjete mladima? To su samo neka od pitanja za koja smo tražili rješenje kroz ovaj prioritet i plan pa će se ta potraga, naravno, i nastaviti, a sve prema stanju i potrebama mladih.
Cilj je ovog tima, kroz četverogodišnji volonterski rad, utvrditi prioritetne potrebe i probleme mladih, izraditi akcijski plan i trogodišnju strategiju za mlade te organizirati radionice i programe za jačanje društvene uključenosti za mlade. Planom vrednovanja ili evaluacije utvrdit će se daljnje potrebe i problemi mladih, koje će se uklopiti u daljnji razvoj ovog proriteta i plana Primorsko-goranske županije.

Ograničene mogućnosti
Ciljana su skupina ovog prioriteta mladi s manje mogućnosti, od 15. do 29. godine života, na području Primorsko-goranske županije. Mladi s manje mogućnosti u nepovoljnijem su položaju u odnosu na svoje vršnjake jer se suočavaju s jednom ili više poteškoća i/ili prepreka, poput poteškoća/prepreka koje im onemogućavaju učinkovit pristup formalnoj i neformalnoj edukaciji, transnacionalnoj mobilnosti te ih sprječavaju u participaciji, aktivnom građanstvu, osnaživanju i uključivanju u šire društvo.

Specifične su ciljane skupine:
1. mladi s manje socijalnih mogućnosti – mladi koji se suočavaju s diskriminacijom (na osnovi roda, etniciteta, religije, seksualne orijentacije, invaliditeta itd.), mladi s ograničenim socijalnim vještinama ili antisocijalnim ponašanjem, mladi roditelji i samohrani roditelji, mladi bez roditelja i obiteljske podrške, mladi iz udaljenih, ruralnih ili visinskih područja, mladi koji žive na otocima ili perifernim dijelovima, mladi iz rizičnih urbanih sredina;

2. mladi s manje ekonomskih mogućnosti – mladi s niskim životnim standardom, niskim prihodom, ovisni o sustavu socijalne skrbi, dugotrajno nezaposleni mladi, mladi beskućnici;

3. mladi s poteškoćama u obrazovanju – mladi koji su u riziku napuštanja sustava obrazovanja i oni koji su ga napustili, mladi koji se ne snalaze u školskom sustavu, niskokvalificirani i nekvalificirani mladi;

4. Mladi s rizičnim ponašanjem - mladi s neprihvatljivim ponašanjem u školi i okolini, (bivši) prekršitelji zakona, (bivši) ovisnici, rizičnog seksualnog ponašanja.

Mladima treba podrška
Osnovni je cilj formirati funkcionalni sustav podrške cjelokupnom sektoru mladih u Primorsko-goranskoj županiji radi povećanja društvene uključenosti.
Podciljevi su:
1. utvrditi potrebe i prioritete za društvenu uključenost mladih s manje mogućnosti, do lipnja 2015. godine,
2. razviti trogodišnju strategiju/strateški akcijski plan društvenog uključivanja mladih u skladu s utvrđenim potrebama i prioritetima, do prosinca 2015. godine,
3. izrađivati provedive i mjerljive godišnje operativne planove društvene uključenosti mladih do ožujka svake godine te pratiti njihovu provedbu (2016.-2017. godine),
4. implementirati odabrane aktivnosti iz strategije/akcijskog plana sukladno operativnim godišnjim planovima i prioritetima,
5. poticati razvijanje, financiranje i praćenje programa koji omogućavaju provedbu strategije/akcijskog plana tijekom četverogodišnjeg perioda provedbe plana.

Provedba Plana aktivnosti temeljit će se na učinkovitim pristupima koji su temeljeni na europskim smjernicama EU strategije za mlade - Ulaganje i osnaživanje, 2009., koja donosi smjernice za mlade u nadolazećem desetljeću, te prema nacrtu prijedloga Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.).

Članovi Tima svojim su radom nastojali u prioritetu pokriti većinu problematičnih područja za mlade u današnje vrijeme. Svjesni sadašnje ekonomske situacije u svijetu, ali i u Republici Hrvatskoj, odlučili su svoje slobodno vrijeme i znanje, bez naknade, iskoristiti za osmišljavanje što bolje i kvalitetnije budućnosti za mlade, pronalaskom instrumenata za osvještavanje društva o problematici mladih.

 
 
Romana Sanja Vladić