Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije
 
ZDRAVSTVENA PISMENOST
 
Kada korisnici zdravstvenog sustava ne poznaju njegovo funkcioniranje, to dovodi do problema na zdravstvenoj, socijalnoj i ekonomskoj razini te u funkcioniranju društva u cjelini.
 
 
Zdravstvena pismenost jedan je od preduvjeta za potpunije korištenje zdravstvenih usluga. Za bolju iskoristivost zdravstvenih usluga važna je njihova dostupnost svima onima kojima su one potrebne. Njihova dostupnost svakom građaninu kao potencijalnom korisniku (pacijentu) ovisi upravo o uključivanju građana kao aktivnih sudionika u funkcioniranje zdravstvenog sustava. To se u konačnici odražava na zdravlje čitave populacije, kao pokazatelj efikasnosti zdravstvenog sustava u cjelini.

Jesmo li pismeni?
Zdravstvena pismenost može se definirati kao „osobne, kognitivne i socijalne vještine koje određuju sposobnost pojedinca da dobije pristup, razumije i koristi (medicinske) informacije za promicanje i održavanje dobroga zdravlja“.

Neadekvatna razina zdravstvene pismenosti naziva se i „tiha epidemija“. Neki autori koji se bave tom problematikom predlažu da bi poboljšanje zdravstvene pismenosti trebalo predstavljati jedan od globalnih zdravstvenih izazova 21. stoljeća! Stoga se s pravom može reći da danas, osim informatički, trebamo biti i zdravstveno pismeni!

Tema zdravstvene pismenosti postala je predmetom stručne i znanstvene rasprave 1970-ih godina, kada su započeta i prva ozbiljnija istraživanja na području SAD-a. Godine 2010., u istraživanju „Healthy People“, naglašena je poveznica između niske (zdravstvene) edukacije, niske razine zdravlja i rane smrtnosti! Od europskih primjera valja istaknuti istraživanje „European Health Litercy Service“, iz 2012. godine, u kojem je naglašena važnost zdravstvene pismenosti zbog načina na koji građani dolaze do zdravstvenih informacija, razumiju ih, procjenjuju i koriste pri donošenju odluka o prevenciji bolesti i promociji vlastitoga zdravlja. Rezultati pokazuju da među državama obuhvaćenim studijom gotovo 50% ispitanika ima neadekvatnu razinu zdravstvene pismenosti!

Karika koja nedostaje
Do sada je svaka vlada Republike Hrvatske, kao jedan od prioriteta, navodila djelomičnu ili potpunu reformu zdravstvenoga sustava. Međutim, zanemarivanje mjesta i uloge građanina kao potencijalnog korisnika zdravstvenog sustava, a samim time kao potencijalnog partnera, odnosno aktivnog sudionika u tom sustavu, predstavlja kariku koja nedostaje u cjelovitom pristupu potrebnim promjenama. Naime, jedan od ključnih razloga neefikasnosti zdravstvenoga sustava jest upravo nemogućnost donošenja informiranih i autonomnih odluka od strane njegovih korisnika! Konkretno, u zdravstvenom sustavu postoji tzv. „informacijska asimetrija“ između korisnika i pružatelja zdravstvenih usluga. U tom kontekstu značajno je istaknuti da se ove godine navršava desetljeće od donošenja Zakona o zaštiti prava pacijenata RH, koji svakom od nas kao potencijalnom pacijentu pruža okvir za izražavanje svojih prava, ali nameće i poznavanje osnovnih obveza, odnosno dužnosti, kako prema vlastitom zdravlju, tako i prema zdravstvenom sustavu.

Komunikacijom do zdravlja
Prvo istraživanje o zdravstvenoj pismenosti na području RH provedeno je 2013. godine, upravo u našoj županiji, od strane Dukić i koautora (s Ekonomskog fakulteta u Rijeci).

Pacijenti KBC-a Rijeka (ukupno njih 520) anketirani su o tome koliko lako/teško mogu:
• dobiti savjet ili preporuku od svog obiteljskoga liječnika,
• pronaći određenu uslugu unutar zdravstvene ustanove,
• razumjeti priopćenu dijagnozu,
• razumjeti preporuku uzimanja terapije,
• dobiti drugo mišljenje.

Dostupnost savjeta i preporuka obiteljskoga liječnika, razumijevanje uputa o terapiji i dostupnost drugog mišljenja (pitanja 1, 4 i 5) direktno su povezani s razinom zdravstvene pismenosti ispitanika. To istraživanje ukazuje na važnost komunikacije između pružatelja i primatelja zdravstvenih usluga. Loša komunikacija rezultira nedovoljnom razinom zdravstvene pismenosti, što posljedično dovodi do problema pravovremene dostupnosti zdravstvene usluge i do povećanja troškova zdravstva (npr. izdvajanja za lijekove, troškova specijalističih pregleda i sl.).

Neadekvatna, manjkava ili nerazumljiva zdravstvena informacija, odnosno neadekvatan način komuniciranja te informacije, predstavljaju barijere u korištenju zdravstvenoga sustava, čime se pridonosi neefikasnosti zdravstvenoga sektora u cjelini! Primjerice, niska razina zdravstvene pismenosti dovodi do niskog osobnog zdravstvenog stanja, rezultira povećanim brojem boravaka u bolnici i povećanim troškovima za cjelokupni zdravstveni sustav!
Problem leži u tome što nam zdravstvena pismenost postaje važna tek u trenutku kad prestajemo biti zdravi! Međutim, zdravstvena pismenost potrebna nam je upravo u tome da preveniramo nastanak bolesti i što duže održimo željenu razinu zdravlja.

Tri razine pismenosti
Razvijanje zdravstvene pismenosti građana dugoročan je i zahtjevan proces, koji se može postepeno ostvarivati jasnim definiranjem tzv. tri ciljne razine zdravstvene pismenosti. Ta tri koraka predstavljaju uporište za ovaj javnozdravstveni prioritet. Naime, javnozdravstveni programi pozvani su da obavljaju intervencije u zdravstveni sustav!

• Funkcionalna zdravstvena pismenost
Ta razina predstavlja temeljna znanja i vještine koji omogućuju učinkovito funkcioniranje i snalaženje u zdravstvenom okruženju. To znači da bi svatko od nas u svojstvu pacijenta trebao imati sposobnost čitanja i razumijevanja medicinske informacije te sposobnost korištenja zdravstvenih usluga unutar zdravstvenog sustava (npr. pronaći ciljanu ambulantu unutar jedne poliklinike).

• Interaktivna zdravstvena pismenost
Ta razina predstavlja napredna znanja i vještine koji omogućuju sudjelovanje u određenim zdravstvenim aktivnostima, razumijevanje različitih formi zdravstvenih informacija te njihovu primjenu u promjenjivom okruženju. U tom kontekstu važno je podsjetiti na prava i obveze koje ima svatko od nas kao potencijalni pacijent unutar zdravstvenoga sustava. Posebno je važno istaknuti pravo pacijenta na informirani pristanak i informirani izbor (pravo da sudjeluje u donošenju odluka o vlastitom zdravlju i liječenju u partnerskom odnosu sa svojim liječnikom).
• Kritička zdravstvena pismenost
Ta razina predstavlja najnaprednija znanja i vještine zdravstvenog i socijalnog tipa, koji omogućuju kritičko razmatranje zdravstvene informacije, poboljšanje osobnih i društvenih kapaciteta i razumijevanje društvene, političke i ekonomske razine zdravlja i zdravstva.
S obzirom na to da je unutar projekta Zdrave županije ovaj prioritet „najmlađi“, cilj je u prvom projektnom razdoblju ostvariti prvu razinu zdravstvene pismenosti brojnim aktivnostima usmjerenim upravo potrebama građana, dok će ostale dvije razine predstavljati dugoročne ciljeve.
Zaključno, potrebno je naglasiti da zdravstvena pismenost doista predstavlja ključni faktor u promociji zdravlja i prevenciji bolesti!

 
 
Dr. sc. Iva Sorta-Bilajac Turina, dr.med.