DOWNLOAD      .pdf    622 Kb

          
svibanj - lipanj 2001.

          

ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Da je zdrav sveukupan okoliš jedan od najznačajnijih preduvjeta zdravlja, dolazi do svijesti modernog čovjeka. Svi moderni, razvijeniji sustavi zdravstvene zaštite posvećuju tom području posebnu pozornost i aktivno se uključuju razvijanjem zdravstvenih mjera zaštite okoliša. Nerazumnim i neodgovornim odnosom prema prirodi čovjek je glavni izvor zagađenja ili, nažalost, trajnog uništavanja svojeg okoliša i tako sm neposredno djeluje protiv vlastitog zdravlja. Nepovratnim uništavanjem raznih prirodnih resursa vlastite egzistencije, gomilanjem nepravednog ili teško preradivog otpada, čovjek još uvijek negativno ugrožava svoju životnu sredinu. Najteže posljedice po zdravlje izazivaju zagađenja koja unosimo u organizam, kao hranu na usta, ona koja udišemo i ona koja su u dodiru s našom kožom i sluznicama. Svijest o potrebi promjene ponašanja sporo, ali stalno raste. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) vrlo se ozbiljno i sveobuhvatno bavi zaštitom okoliša. U ovoj prigodi predstavit ćemo odgovarajući cilj u sklopu projekta

 

"ZDRAVLJE ZA SVE U XXI. STOLJEĆU": 10. CILJ - ZDRAVO I SIGURNO FIZIČKO OKRUŽENJE

 

Do 2015. godine, ljudi u Europskoj regiji trebaju živjeti u sigurnijem fizičkom okruženju, u kojem izloženost zagađivačima opasnim po zdravlje neće biti u razinama koje prolaze međunarodno dogovorene standarde.

 

Posebno treba:

1. znatno smanjiti izloženost stanovništva fizičkim, mikrobiološkim i kemijskim zagađivačima u vodi, zraku i tlu koji su opasni za zdravlje, a u skladu s rokovima i vrijednostima smanjivanja koji su iskazani u nacionalnim akcijskim planovima zaštite zdravlja i okoliša;

2. svim ljudima omogućiti opskrbu dovoljnim količinama pitke vode zadovoljavajuće kvalitete.

 

Cilj se može postići ako:

• budu doneseni i provedeni nacionalni, regionalni i lokalni planovi prevencije i smanjenja rizika po zdravlje te budu primijenjeni odgovarajući zakonski i ekonomski instrumenti za smanjenje uništavanja, otpada i zagađenja;

• bude poboljšana kvaliteta zraka u urbanim područjima smanjenjem zagađenja koje nastaje u industriji, prometu i domaćinstvu, da bi se udovoljilo standardima SZO o kvaliteti zraka;

• bude osigurana opskrba svakog doma pitkom vodom koja će udovoljavati standardima SZO o kvaliteti vode, te budu pojačane mjere općeg gospodarenja vodom, uključujući kontrolu zagađenja;

• budu osigurani odgovarajući sustavi gospodarenja otpadnim vodama, uključujući skupljanje, obradu i konačno odlaganje ili ponovno korištenje svih otpadnih voda;

• svi oni koji stvaraju otpad budu primijenili sustave koji osiguravaju skupljanje i preradu otpada, uključujući one za recikliranje i smanjivanje na najmanju moguću mjeru;

• budu doneseni planovi opsega proizvodnje i aktivnosti u slučaju opasnosti za sve nuklearne centrale te usvojeni sigurnosni standardi za sve, koristeći najbolju raspoloživu tehnologiju;

• budu primijenjene međunarodne konvencije, poput onih o prekograničnim vodama, biološkoj raznolikosti, promjeni klime, prekograničnom zagađenju zraka velikog dometa i zaštite ozonskog omotača;

• budu stvoreni uvjeti za odgovarajući opseg nadzora i praćenje zdravstvenih rizika u okolišu te redovno prikupljanje podataka i praćenje zagađenja okoliša i posljedica za zdravlje, a rezultati budu slobodno dostupni;

• bude povećana javna svijest o održivom razvoju i zaštiti okoliša.

 

 

Odgovorni urednik: dr. Vladimir Smešny

 

 

 

 

 

Ekologija za sigurnu budu?nost ?ovje?anstva

RACIONALNO KORITENJE PRIRODNIH IZVORA

Ekologija je znanstvena disciplina koja prou?ava me?usobne odnose sastavaka prirode, odnose izme?u ivog i neivog u prirodnom okoliu. Medicinska ekologija prou?ava utjecaje ive i neive okoline na ?ovjekovo zdravlje i na nastajanje bolesti.

  

Rijeka - zdravi grad

BU?ENJE EKOLOKE SVIJESTI

Ekoloka kriza suvremenog svijeta posljedica je ndrazumnog i neodgovornog odnosa ?ovjeka prema prirodi. Potroa?ki mentalitet sve je evidentniji, a prekomjerna eksploatacija prirodnih resursa, gomilanje otpadnih tvari i unitavanje prirode i okolia pridonoise poreme?aju bioloke ravnotee na Zemlji.

  

Voda za pi?e - izazov budu?nosti

HRVATSKA PIJE VODU IZ SLAVINE

Voda je osnova svih ivotnih oblika, ekosustava, ljudskog drutva i njegovih aktivnosti.Izvori svjee vode u svijetu ograni?eni su, a samo je malen dio pristupa?an i iskoristiv za ekosustave i za ?ovjekovu uporabu. Ukupne koli?ine vode u hidrosferi procjenjuju se na priblino 1,5 x 106 km3. Slana voda ?ini 95%, a slatka voda samo 5% od ukupne koli?ine vode. Gle?eri, polarni led i trajan snjeni pokriva? ?ine oko 70% koli?ine slatke vode.

  

Ljeto je (i jo poneto) u zraku

BIJELO NEBO

Pri pomisli na ljeto ljudi zamiljaju more, plau, plavo nebo i sunce koje pri i pri... U podne se domicilno stanovnitvo sakrije duboko u sjenu kamenih ku?a, ?uvaju?i se od jakog sunca. Zbog ozonskih rupa? Ma kakvi! Obi?aj sklanjanja od sunca u duboki hlad stariji je od otkri?a ozonskih rupa. Osim toga, ljeti ih ni nema jer ta se pojava na sjevernoj polutki javlja krajem dovoljno hladne zime i po?etkom prolje?a.

  

Koritenje pesticida za zatitu bilja

UBOJICA KOJI NE BIRA RTVU

Pesticidi, u koje s udjelom od 90% s obzirom na vrijednost prodaje spadaju i sredstva za zatitu bilja (SZB) zauzimaju posebno mjesto izme?u mnogih kemijskih spojeva s kojima se ?ovjek svakodnevno susre?e. Oni se, naime, namjerno dodaju u okoli radi ubijanja ili ote?ivanja nekog ivog oblika.

  

Projekt "Zlatno zrno ita"

BOGATSTVO BIOLOKI PUNOVRIJEDNIH PROIZVODA

Nove znanstvene spoznaje u posljednjih 50 godina utvr?uju fizioloke potrebe ?ovje?jeg organizma za unosom bioloki punovrijedne hrane. Znanost o prehrani i prehrambena tehnologija omogu?uju proizvodnju bioloki punovrijednih proizvoda, koji pogoduju rastu i razvoju, boljoj radnoj sposobnosti i zdravlju.

  

Zanimljivosti genetike

?OVJEK - ZASEBNA VRSTA ILI KRIANAC

Svi Europljani potomci su sedam ena. Tu vrlo smjelu tvrdnju iznosi Breian Seikis, profesor humane genetike s Oxforda. On je doao do tog zaklju?ka istrauju?i kod 6000 slu?ajnih uzoraka mitohondijalnu DNA, koja se prenosi s majki na djecu.

  

Slinavka i ap

VIRUS NE POZNAJE GRANICE

Slinavka i ap (Si) bolest je koja je tijekom povijesti utvr?ena zapravo u svim zemljama gdje se uzgaja stoka. Jedina iznimka je Novi Zeland. Iz endemskih arita, svaki do sedam tipova virusa koji uzrokuju Si neprekidno prijeti da izazove epizootiju u drugim podru?jima. Po?etkom ove godine ponovno se naglo proirila epizootija Si-a u zemlje u kojima je nije bilo godinama, pa i desetlje?ima.

  

Primjena tehnika ?itanja i pisanja za kriti?ko miljenje u obradi jedne ekoloke

AKTIVAN PRISTUP STJECANJU ZNANJA

Kako u koli provodimo cjelogodinji program odgoja i obrazovanja za okoli, eljela sam jednu ekoloku temu pribliiti u?enicima koriste?i nove tehnike i metode rada kakve su uobi?ajene u pristupu ?itanja i pisanja za kti?ko miljenje.

  

Radionica o temi: Alkohol i odgovornost

IZA ODLUKE STOJI ODGOVORNOST

U mojem viegodinjem radu na prevenciji bolesti ovisnosti i promicanju zdravog stila ivljenja, radionice su se pokazale kao nezamjenjiva metoda rada s u?enicima-adolescentima. Adolescenti pruaju otpor klasi?nim predavanjima op?enito, ne samo o temi bolesti ovisnosti, zbog jednosmjerne komunikacije i nemogu?nosti izraavanja vlastitog miljenja.

  

Istraivanje provedeno u Elektrostrojarskoj obrtni?koj koli u Zagrebu

ZADOVOLJSTVO DRUENJEM U RAZREDU

U tijeku svoje pedagoke prakse u Elektrostrojarskoj obrtni?koj koli u Zagrebu, kao stru?ni suradnik-pedagog, kontinuirano uo?avam velik broj izostanaka u?enika koji svake godine raste, velik broj negativnih ocjena tijekom nastavne godine i, kona?no, velik broj neocijenjenih i negativnih ocjena na polugoditu, kao i na kraju nastavne godine. Hitno je potrebno neto u?initi.

  

Osnovna kola "Vladimir Gortan" - prva eko-kola u Rijeci

SA?UVAJMO ZEMLJU - NA JEDINI DOM

U?enici O "Vladimir Gortan" prvi su rije?ki osnovnokolci ?ije je ekoloko obrazovanje nagra?eno Zelenom zastavom, certifikatom i znakom eko-kole.

  

Kraj kolske godine i bolesti usta

I USTA REAGIRAJU NA STRES

Prvi proljetni sun?ani dani uvode tisu?e u?enika nae zemlje u posljednje obrazovno razdoblje svake kolske godine. Tada su kolske zgrade izvana okupane suncem, a iznutra ispunjene strepnjom, napetosti i neizvjesnosti, jer se u tom periodu najvie provjeravaju i ocjenjuju tijekom godine ste?ena znanja i vjetine.

  

Kad hormoni polude

AKNE

Akne mogu, za osobu u koje su brojne, predstavljati velik problem. One nisu samo estetski problem jer mogu u?initi runima lice, ramena te susjedne dijelove, le?a i prsa. To su, naime, mjesta gdje se akne naj?e?e pojavljuju. One su i veliko duevno optere?enje za oboljelu osobu. ?esto se javlja promjena li?nosti: agresivnost i razdraljivost, ili povu?enost i depresija.

  

Higijena u okulistici

?ISTO?A JE POLA ZDRAVLJA O?IJU...

Gotovo da nema pacijenta koji ne spomene kako ga o?i povremeno peku, svrbe, suze, crvene se i sli?no, bez obzira na to da li je na pregled okulistu doao npr. zbog nao?ala, pregleda o?ne pozadine, upisa u kolu ili pak prave upale o?iju. Spomenem li tada da vjerojatno povremeno protrlja o?i koju nije prethodno oprao, svi se odmah pobune kako to nije to?no.

  

Psihologija bra?nih odnosa

NEZADOVOLJSTVO U BRAKU UZROK NEVJERE

Nadam se da ?e vas ova tema ohrabriti da govorite slobodnije. To ?e pridonijeti osvjetljavanju najzagonetnijeg - ljudske due.

  

Razgovor s dr. Miomirom Zeli?em, voditeljem Programa transplantacije organa u Klini?kom bo

Doniranje organa osobna je odluka

"O transplantaciji organa samo se povremeno intenzivno, ali kratkotrajno, pie ili govori u medijima. To je izgleda, u skladu s brojem transplantacija koje se kod nas obave", kae dr. Zeli?.

  

Potronja kisika kao pokazatelj izdrljivosti sportaa

"VELIKO SRCE" ZA SPORTSKU POBJEDU

Klasifikaciju "teine" pojedinih sportova prema ameri?kim autorima koriste sportski lije?nici i kardiolozi z aocjenu sposobnosti sportaa kod kardiovaskularnih bolesti. Prema razini stati?kih i dinami?kih optere?enja pojedini je sport opasan za potencijalne sr?ane bolesnike, u smislu nagle smrti na terenu, indikacija je za ograni?enje ili zabranu sportske aktivnosti.

  

UMJETNA SLADILA

  

Kako prestati puiti

POKUAJTE PONOVNO

U posljednja dva desetlje?a u SAD-u su rapidno opadali puenje cigareta, njihova prodaja i broj njihovih poklonika. Sada prodaja cigareta po?inje naglo rasti. Prole godine u SAD-u je zabiljeena prava eksplozija prodaje najskupljih i najboljih cigareta, to je postalo modni trend pa su se otvarali specijalizirani lokali i klubovi za cigarofile.

  

SVECI ZA

Sv. Klara - Sv. Augustin

  

UBODI INSEKATA - UGRIZI I UBODI MORSKIH IVOTINJA