Kretanje stopa nataliteta i mortaliteta u Primorsko-goranskoj županiji 1982-2001.